När PostNord nu informerar om den största förändringen hittills i företagets långa historia, så sker det med besparingar som slår stenhårt mot glesbygden. Försämringarna gör att förutsättningarna för konkurrenskraften för företagande på landsbygden försämras avsevärt. Detta är ännu ett i raden av exempel på hur landsbygd och glesbygd diskrimineras. För vissa företagare kommer det att innebära att verksamheten måste upphöra helt. Detta sker i en tid när såväl vår nationella Livsmedelsstrategi som Landsbygdsutredningen fastställer att vi måste värna om vårt svenska landsbygdsföretagande. Förändringarna i poststrukturen går tvärtemot de intentioner som finns i både Livsmedelsstrategin och Landsbygdsutredningen, vilket LRF starkt ifrågasätter.

Sammanfattning

PostNords nya rutiner innebär enligt uppgift att Expressbrev inte kan sändas inom 24 timmar som tidigare, utan att även dessa försändelser till vissa områden och vid längre avstånd, endast kan garanteras inom 48 timmar. Häst- och grisnäringen är två näringar som är starkt beroende av att kunna skicka färskt avelsmaterial per post, och även långa sträckor eftersom företagandet finns utbrett i hela landet. Utan möjlighet till Expressförsändelser inom 24 timmar upphör möjligheten att sända avelsmaterial då hållbarheten inte är 48 timmar.

Detta kommer att drabba landsbygdsföretagandet hårt och särskilt i de nordliga delarna av Sverige.

Det går inte att bedriva animalieproduktion utan möjlighet till reproduktion, vilket kräver att man även i fortsättningen kan sända färskt avelsmaterial mellan gårdarna.

Problembeskrivning

Den nyligen införda lagändringen som medför att längre postleveranser kan ta 48 timmar istället för som tidigare 24, innebär ett stort bekymmer för företagandet på den svenska landsbygden. Det finns en rad företag som är beroende av att ha möjlighet till snabba postleveranser (tilläggstjänsten Expressbrev) för vissa typer av varor och denna kan inte garanteras inom 24 timmar i samband med de nya rutinerna. 

Såväl svensk grisnäring som den svenska hästsektorn är beroende av att kunna skicka avelsmaterial i färsk form för att kunna bedriva sin verksamhet, så kallade semindoser. Försämringarna gör att förutsättningarna för konkurrenskraften för företagande på landsbygden försämras avsevärt. Det kommer att drabba norra Sveriges företagande extra hårt. Detta är ännu ett i raden av exempel på hur landsbygd och glesbygd diskrimineras.

För vissa företagare kommer förändringarna att innebära att verksamheten måste upphöra helt.

Runt om i landet är grisföretagare på landsbygden beroende av färsk semin för att bedriva sin verksamhet. Produkten är ytterst känslig och kräver säker leverans för att verksamheten på gården överhuvudtaget skall fungera. I över 30 år har grisnäringen därför samverkat med Posten runt distributionen av semin för att säkerställa en bra leverans. Mot bakgrund av detta har Grisuppfödarna samt även förädlingsföretagen investerat stora belopp i sina företag för framtida produktion och möta en ökad efterfrågan av livsmedel. Det är på landsbygden som den svenska maten växer och produceras. I norra Sverige är självförsörjningsgraden av livsmedel låg och arbetet med att öka produktionen pågår bl a genom den nationella livsmedelsstrategin. 

För svensk hästavel finns varje vecka behov av att skicka ett stort antal doser med avelsmaterial, dvs färsk hingstsperma, sk semindoser, detta för att möjliggöra svensk hästuppfödning. Dessa semindoser skickas tre gånger varje vecka, under avelssäsongen mars-augusti, per post över hela Sverige för att nå de ston som ska semineras och sedan resultera i en fölunge efter 11 månader. Hållbarheten på semindoserna är inte 48 timmar, vilket gör att semindoser levererade på 48 timmar blir förstörda och inte går att använda. 

Behov av snabba leveranser

Produkten i form av färska semindoser är alltså ytterst känslig och kräver snabb och säker leverans för att verksamheten på gården överhuvudtaget skall fungera. Gammal semin är helt enkelt obrukbar. Fram till nu har det fungerat att skicka dessa paket som Expressbrev, mot en kostnad av 350 kronor. Enligt uppgifter vi fått är detta inte längre möjligt inom 24 timmar mer än till ett fåtal platser i Sverige.  Att inte längre kunna få fram semindoser i tid till seminstationerna och grisgårdarna vid långa transportsträckor, gör att vi äventyrar såväl svensk hästuppfödning som svensk grisproduktion. 

Våra företagare kommer att utsättas för kraftigt ökade kostnader, extra arbete, långa resor och i många fall kommer detta att tvinga fram nedläggning av verksamheten. Hästuppfödning och grisproduktion sker på landsbygden och den största negativa effekten av detta kommer vi att se i landets nordliga delar. Post Nord meddelar att man kan garantera kortare transporter inom 24 timmar, men med de avstånd som finns i Sverige så fungerar inte detta. Det måste finnas en möjlighet att också kunna få fram snabba leveranser mellan södra och norra Sverige när det gäller denna typ av varor med begränsad hållbarhet, det fungerar inte att erbjuda denna tjänst enbart inom vissa avstånd.

Förändringen innebär kraftigt försämrade konkurrenskraftsvillkor för svenska företag, vilket gör att vi kommer att konkurreras ut av utländska producenter.

Eftersom företagarna nu tvingas agera akut för att omedelbart lösa årets försändelser av semindoser, har en lösning mellan hästbranschen och en privat transportaktör, i dagarna skapats för hingstdoserna. En lösning som tiden får utvisa om den fungerar eller inte. Att tvingas agera på detta sätt för att lösa ett akut problem är inte rimligt och kommer med största sannolikhet att påverka företagarna genom ökade kostnader, längre resor för att lösa transportfrågan samt dilemmat med att köra igång skarpt under pågående säsong. För grisnäringen finns ingen sådan lösning i dagsläget, vilket sätter företagarna i en mycket svår situation.

Vilka drabbas?

LRF har ett stort antal medlemmar inom det gröna näringslivet, där djuruppfödning är en betydande del av produktionen av såväl livsmedel som varor, tjänster och upplevelser. Detta skapar en omfattande sysselsättning och näringarna utgör också därmed en stor del av samhällsomsättningen. 

Hästen har under de senaste årtiondena kommit att spela en viktig roll i det svenska samhället. Tidsperioden efter andra världskriget med en stark teknisk utveckling innebar en kraftig minskning av hästar i Sverige. Men hästnäringen har därefter ökat i form av nya användningsområden och idag finns det enligt Jordbruksverkets skattning (år 2016), knappt 360 000 hästar. Sverige är därmed ett av Europas fem mest hästtäta länder. Detta innebär naturligtvis att hästen har en viktig samhällsekonomisk betydelse. Grunden för svensk hästnäring och det den skapar i form av företagande, öppna landskap och sysselsättning är att vi har svenska hästar som föds upp i Sverige.

Svenska grisuppfödare och förädlingsindustri har efter flera år av tillbakagång nu mötts av positiva signaler från konsumenter och beslutsfattare, inte minst för trygg och säker mat och en livsmedelsproduktion i hela landet. Det finns en stark efterfrågan på svenskt kött och även lokalproducerade produkter. Därför kommer beskedet om försämrad distribution som ett dråpslag för företagarna. 

Önskemål om dialog

LRF påtalade tydligt de hinder för företagandet som denna typ av förändringar kunde väntas ge, redan i samband med remissen för förslaget om lagändring. Vi inser att det finns behov av förändringar hos Post Nord, precis som i alla företag. 

Post Nord är ett företag som påverkar hela samhället och har stora utmaningar för att möta framtiden. Effektiviseringar av verksamheten är nödvändig. Målet måste vara att åtgärderna genomförs med så liten negativ påverkan som möjligt på kundernas verksamhet, så jobbar alla andra företag.

LRF hade därför som representant för många av de som kommer att drabbas, väntat oss en konsekvensanalys och möjligheter till speciallösningar innan besluten verkställdes av PostNord. 

LRF vill därför omgående ha en dialog med PostNord för att se över möjligheterna till särskilda lösningar med garanterad leverans inom 24 timmar. Vi ser också fram emot att snarast få en dialog med politiska företrädare på Näringsdepartementet. 

Lotta Folkesson
Ordförande LRF Häst och ledamot LRFs riksförbundsstyrelse

Åsa Odell
Ordförande LRF Kött och vice ordf LRFs riksförbundsstyrelse

LÄS MER I LAND LANTBRUK: 
Postnord: Vi vill ha dialog med LRF
Grisproducenten måste åka 12 mil för att hämta semin
Stuterierna får betala dyrt för PostNords förändring
Ledare: Postreformen drabbar landsbygden