Hästdelegationen består av följande representanter: Maria Sundin, Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Åse Ericson, Svenska Islandshästförbundet (SIF), Ingemar Alin, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet (SH), Maria Lejon (vice ordförande) Svensk Travsport (ST), Annika Bergman, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lotta Folkesson (ordförande) Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lennart Gustafsson, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (BRUNTE) och Stefan Johanson, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) (adjungerad).

Hästdelegationen har haft sitt första möte efter sommaren, den 15 augusti 2016. Aktuella frågeställningar och ämnen som diskuterades sammanfattas nedan.

Branschsamarbete inom LRF

Peter Lundberg och Bo Rasmussen (båda LRF) presenterade planen för fortsatt arbete med branschorganisationerna till följd av LRFs beslut om fortsatt branschsamverkan vid riksförbundsstämman i maj 2016. Bo Rasmussen presenterade sig också själv då han just tillträtt som chef för enheten Livsmedelsföretagande och branscher, dit LRF Häst organisatoriskt hör.

Under hösten kommer nya avtal att skrivas (för samtliga branscher), dessa börjar gälla från och med 1/1 2017. LRFs riksförbundsstyrelse har tagit ett beslut om en ny gemensam arbetsordning, som tillsammans med de nya avtalen ersätter tidigare tecknade avtal om branschsamarbetena. De viktigaste förändringarna i avtalet om LRF Häst presenterades vid mötet, där det bland annat föreslås att samtliga organisationer i LRF Häst framöver innehar en egen plats i hästdelegationen varje år.

Hästen i jordbrukspolitiken

LRF har med hjälp av LRF Konsults hästrådgivare tagit fram och presenterat ett underlag gällande hästen i Kompensationsstödet. Underlaget presenterades för Näringsdepartementet under juni månad.

Val av vice ordförande för LRF Häst

Hästdelegationen beslutade enhälligt att välja Maria Lejon, ST till vice ordförande för LRF Häst.

Djurskydd, arbete med nya hästföreskrifter

Erika Brendov (LRF) informerade om pågående arbete som berör Jordbruksverkets initiativ till nya föreskrifter för hästhållning. De nuvarande föreskrifterna ska inte revideras utan nya ska skrivas.

En grupp med representanter från näringen (LRF, HNS, SvRF och ST) samverkar i arbetet och har lämnat gemensamma inspel till Jordbruksverket. En viktig roll för näringen är att bevaka och påverka för ökad flexibilitet och målstyrning i kommande föreskrifter.

Kvalitetssäkring av hästverksamhet

Sara Westholm, HNS och Erica Lindberg, LRF, presenterade resultat från arbetet med kvalitetssäkring av hästverksamhet. Presentationen inleddes med att fastställa att hästdelegationen från och med nu kan övergå till att diskutera hur vi ska kvalitetssäkra svenska hästverksamheter, tidigare har frågan varit om vi ska kvalitetssäkra.

Hästdelegationen instämde i förslaget att gå vidare för att med hjälp av extern konsult utveckla ett system för grundcertifiering på andrapartsnivå. Detta innebär att frågan och beslutet om vem som ska äga och certifiera det framtida systemet, kommer att hanteras inom ramen för utvecklingsprojektet.

Projekt digital marknadsplats häst

Stefan Johanson (HNS) berättade om de diskussioner som funnits på området under en tid. Organisationerna i Hästnäringens Avelskommitté har sedan en tid signalerat ett behov av ett verktyg för att sälja hästar.

Ett antal olika vägval har testats och nu är en projektidé relativt långt framskriden som syftar till att skapa en digital marknadsplats för att underlätta hästförsäljning för svenska hästägare och hästföretagare. Stefan informerade också om tankarna med tilläggstjänster kopplade till den nya marknadsplatsen som ska göra denna till ett mera komplett verktyg för den som ska sälja eller köpa häst, exempel kan vara kvalitetssäkring avseende uppgifter som lämnas om hästen, hjälp med avtalsskrivning vid genomförande av affären etc.

Mötesagenda hösten 2016

Möten för Hästdelegationen och Hästrådet hålls vid följande tillfällen hösten 2016:

  • 15 september per telefon kl 8-10
  • 4 oktober hålls hästråd på LRF
  • 15 november kl 10-16 på LRF i Stockholm
  • Ytterligare ett telefonmöte hålls i december, tidpunkt ännu ej fastställd.