Hästdelegationen består av åtta representanter. Dessa är Maria Sundin, Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Åse Ericson, Svenska Islandshästförbundet (SIF), Ingemar Alin, Svensk Travsport (ST), Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet (SH), Björn Nilsson, Western Riders Association of Sweden (WRAS), Annika Bergman, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lotta Folkesson (ordförande) Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Eva Netterberg, Ridskolornas Riksorganisation (RRO) och Stefan Johanson, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) (adjungerad). 

LRF och branschsamverkan

Anders Källström och Peter Lundberg informerade om nuläget gällande branschsamarbetet på LRF.

Förslaget om framtida branschsamarbete kommer att behandlas på LRFs riksförbundsstämma i maj 2016, förslaget samt den nyligen genomförda remissrundan beskrevs för hästdelegationen. Förslaget innebär ett fortsatt branschsamarbete som framöver behandlas i LRFs stadgar och med gemensamma arbetsordningar. Vissa specifika delar av samarbetet föreslås dock även fortsättningsvis att hanteras i särskilda samarbetsavtal. Fortsatt process i frågan kommer att rapporteras även fortsättningsvis löpande vid hästdelegationens möten.

Hästföretagardagar

Ett tiotal träffar är nu inbokade fördelade under hela året med placering från Skåne till Umeå. Se vidare information på www.lrf.se/hastforetagardagar. Under maj månad hålls hästföretagardagar på riksanläggningarna Strömsholm och Wången, fler träffar anordnas i höst.

Hästen i jordbrukspolitiken

Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF informerade om pågående arbete med att få hästen stödgrundande i Kompensationsstödet. Näringsdepartementet önskar se resultatet av två års utbetalningar, 2015 och 2016, innan man går vidare med frågan om häst och andra ändringar som LRF tagit upp. LRF arbetar fortsatt vidare med samtliga frågeställningar gällande Kompensationsstödet, eftersom såväl stödnivåer/djurtäthet som kartgränser samt stödgrundande djurenheter (får och häst) är aktuella frågor att påverka inför kommande års stöd.

Djurskyddsfrågan – aktuell under 2016

Hästdelegationen fick information om kommande arbete vad gäller djurskyddsfrågan. Kalibreringsarbetet som Jordbruksverket tidigare planerat till 2016 skjuts nu upp och istället prioriteras arbetet med nya föreskrifter om hästhållning som ska ersätta de nuvarande föreskrifterna L101.

LRF, HNS och SvRF har tillsammans med ett antal andra organisationer fått erbjudande om att ingå i en arbetsgrupp för föreskriftsarbetet. HNS, LRF och SvRF har fått erbjudande om att tillsammans föreslå 4 representanter från näringen till arbetsgruppen som bjuds in till ett första möte den 13 maj.

LRFs nya kommunikationsstrategi

Hästdelegationen diskuterade kommunikationsfrågor kopplat till LRFs nya kommunikationsstrategi. Stina Bergström som arbetar med kommunikation åt branscherna kött, trädgård, växtodling och häst, informerade om vad den nya kommunikationsstrategin innebär för LRF Häst. Kommunikationsstrategin kan du läsa mera om på http://www.lrf.se/om-lrf/uppdrag-vision-och-vardegrund/kommunikationsstrategi/ 

 Kvalitetssäkring av hästföretag

Hästdelegationen informerades om vilka delar som förankringsprocessen bestått i hittills och fick även det positiva beskedet att enkäten (www.lrf.se/hast) nu besvarats av ca 600 personer. Övervägande delen av de svarande hittills är positiva till en kvalitetssäkring av svenskt hästföretagande. Samtidigt uppmanades Hästdelegationens samtliga ledamöter att fortsätta sprida enkäten i sina nätverk för att få in fler svar.

Arbetet fortskrider förutsatt att enkätsvaren inte visar omvända resultat vid avslutad enkät. Enkäten är öppen till den 22 maj 2016. Offerter på utveckling av ett kvalitetssäkringssystem kommer att tas in från potentiella uppdragstagare, projektplanen uppdateras och en kommunikationsplan sammanställas.

Exportseminarium på LRF

Exportseminariet som arrangerades av LRF och Business Sweden tillsammans med HNS, drog ett fåtal deltagare och nya arbetssätt måste diskuteras för att få aktivitet i exportfrågan. HNS informerade om att Flyinge kommer att erbjuda en resurs på 20 % för att arbeta med exportfrågan.

Efter att exportavtalet för levande häst till Kina blev undertecknat i november, har Jordbruksverket arbetat på föreskrifter för karantänsförhållanden i landet. Arbetet pågår fortfarande och information om pågående arbete gavs vid exportseminariet.

Mötesplanering för våren 2016

  • 30 maj telefonmöte kl 10-12
  • Juni – datum ej fastställt