Hästdelegationen består av åtta representanter. Dessa är Maria Sundin, Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Åse Ericson, Svenska Islandshästförbundet (SIF), Ingemar Alin, Svensk Travsport (ST), Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet (SH), Björn Nilsson, Western Riders Association of Sweden (WRAS), Annika Bergman, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lotta Folkesson (ordförande) Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Eva Netterberg, Ridskolornas Riksorganisation (RRO) och Stefan Johanson, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) (adjungerad).

Hästen i jordbrukspolitiken

LRF och LRF Konsult arbetar för närvarande på underlag till Nä-departementet gällande hästen i Kompensationsstödet. LRF träffar Näringsdepartementet under juni månad för att diskutera frågor kopplade till häst.

Kvalitetssäkring av hästföretag

Hästdelegationen informerades om läget i arbetet och att enkäten (www.lrf.se/hast) nu besvarats av ca 650 personer. Det är fortsatt övervägande delen av de svarande som ser positivt på en kvalitetssäkring för hästverksamheter. Enkäten stängs 22 juni och därefter kommer svaren att sammanställas och bearbetas.

Djurskyddsfrågan – aktuell under 2016

Hästdelegationen fick information om kommande arbete vad gäller djurskyddsfrågan. En proposition väntas med stor sannolikhet läggas fram för behandling i riksdagen hösten 2016. Eva Erikssons utredning om djurskyddslagen kommer att ligga till grund för propositionen.

Jordbruksverket har inlett arbetet med att ta fram nya föreskrifter som ska ersätta nuvarande föreskrifter om hästhållning. LRF har två representanter med i arbetsgruppen som tillsammans med övriga näringsrepresentanter från ST, SvRF och HNS kommer att delta i arbetet. I arbetsgruppen ingår också förutom Jordbruksverkets ansvariga, SLU, Djurskyddet Sverige, Veterinärförbundet och Länsstyrelserna.

Hästföretagardagar

Under maj månad hölls hästföretagardagar på Strömsholm och Wången och nu är tre träffar genomförda som totalt lockat ett 60-tal deltagare. Mottagandet av initiativet med Hästföretagardagar har varit genomgående positivt. Till hösten återupptas arrangemanget och startar med Hästföretagardagar på flera platser bla Skåne, Örebro och Härnösand, för mera info se www.lrf.se/hastforetagardagar

Politikerträffar och Hästriksdag

Två politikerträffar är genomförda under ledning av HNS i samarbete med LRF, SvRF och ST. Träffarna är uppskattade och det var även den Hästriksdag som moderaterna anordnade den 11 maj. Hästriksdagen lockade ett 70-tal riksdagsledamöter där LRF Häst, HNS, Jordbruksverket med flera organisationer fick utrymme att tala om vikten av hästnäringen på temat jobb och integration.

Brysselarbete

Copa Cogecas Hästgrupps presidium sammanträder den 14 juni för att diskutera fortsatt påverkansarbete på Brysselnivå.

Kommande möten med hästdelegationen

Nästa möte med delegationen blir med den delvis nya delegation som kommer att vara verksam från och med 1/7 2016. Samtliga berörda organisationer kommer att kallas till ett kort telefonmöte i slutet av juni. Nästa fysiska möte i hästdelegationenkommer att hållas den 15 augusti.