Hästföretagardagar

Planeringsarbetet för Hästföretagardagar pågår i samarbete med HNS och LRF-regionerna. I dagsläget finns planer för ca 7-9 träffar fördelade under hela året med placering från Skåne till Umeå. Detaljerad information om platser och datum ska vara färdigställd under februari, då annonsering också påbörjas. Första träffen kommer att hållas i Dalarna 22 februari.

Projektansökan för informationsträffar inom företagande

I januari utlystes medel från Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet) inom ett antal områden, där LRF Häst har gjort bedömningen att vi tillsammans med HNS har utrymme att söka externa medel för företagsutveckling för hästföretagare. Sista ansökningsdatum är den 1 mars och ett intensivt arbete pågår för att utforma ansökan och förankra med såväl Hästföretagarcentrum som med LRF-regionerna.

Hästföretagarforum 24 mars 2016, samt monter på Eurohorse

LRF Häst är medarrangör i årets Hästföretagarforum i samband med Göteborg Horse Show i Göteborg i slutet av mars. LRF Häst, HNS och LRF Konsult kommer att ha en monter i samband med Hästföretagarform. Lotta Folkesson kommer att vara föremål för en intervju om LRF Hästs arbete med och planer för kvalitetssäkringsarbetet. LRF Häst kommer också att finnas på plats i en monter på Eurohorse tillsammans med HNS, Hästnäringens Riksanläggningar och ett antal avelsorganisationer.

Politikerträffar i samarbete med HNS, SvRF och ST

HNS bjöd i januari in till en upptaktsträff för att återigen arrangera ett antal politikerträffar under 2016. LRF Häst kommer att vara delaktig på träffarna genom att vår ordförande deltar med uppbackning från LRFs regioner i de fall man önskar delta.

Kvalitetssäkring av hästföretag

Enligt uppdrag från Hästrådet den 22 september och Hästdelegationen den 20 november, har LRF Häst och HNS tillsammans fortsatt undersöka förutsättningar för ett kvalitetssäkringsarbete för hästföretag. Enligt uppdrag på Hästdelegationen den 20 november, påbörjas nu en mindre kartläggning av befintliga system samt ett förankringsarbete för att utröna intresse och behov. Förankring kommer att göras t ex i samband med Hästföretagardagarna (första halvåret 2016), Hästrådet 11 mars 2016, HRR-mötet i början av mars samt vid Hästföretagarforum i Göteborg i slutet av mars. Beata Ramsay, Näsbo Gård AB, representant för Hästföretagarna, har börjat arbeta med kartläggningen av befintliga system, på uppdrag av HNS och LRF Häst.

Export

Efter att exportavtalet för levande häst till Kina blev undertecknat i november, har Jordbruksverket arbetat på föreskrifter för karantänsförhållanden i landet. Inom kort kommer föreskrifterna att skickas ut på remiss där näringen har möjlighet att lämna synpunkter.

Statistik hästföretagande

Jordbruksverket har meddelat att hästräkningen 2016 kommer att genomföras. Den fördjupade enkätundersökningen om häst/hästföretagande återstår att besluta om. HNS, LRF Häst, ST, Jordbruksverket och SLU kommer att träffas under februari för att diskutera kommande behov av insatser på området.

På EU-nivå är statistikfrågan just nu aktuell via European Horse Network (EHN)  och den expertgrupp som under mars kommer att sammanträda för att diskutera möjliga lösningar på bristen av hästdata på europeisk nivå.

Remisser

IP Sigill har arbetat med ett kvalitetssäkringsmaterial för arbetsvillkor och materialet har varit ute på remiss under slutet av 2015. LRF Häst och HNS har gemensamt svarat på remissen. Våra synpunkter rörde den detaljrikedom som materialet innehöll och vi påtalade vikten av att inte låsa förutsättningarna till t ex kollektivavtal p. g. a. många småföretagare inom branschen.

Mötesplanering för våren 2016

  • Hästråd 11 mars 2016, LRF 10-15
  • 27 april 2016, LRF 10-15
  • 30 maj telefonmöte kl 10-12