Övergödningsutredningen har gjort en hel bransch upprörd. LRF Häst och HNS i samverkan med hela hästnäringens organisationer, lämnar idag ett remissyttrande där hästdelarna i utredningen kritiseras hårt. Utredningen har skapat omfattande oro i hela hästnäringen, en reaktion som är fullt förståelig enligt LRF Häst och HNS.

Ur ett företagarperspektiv och för LRF är det helt oacceptabelt att en statlig utredning på så lösa grunder föreslår att ökad lagstiftning behövs. Så här oseriöst får inte en hel näring behandlas, säger Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst.

Det gemensamma yttrandet avstyrker helt slutsatsen om att det finns behov att ta fram nya bestämmelser för miljöhänsyn vid hästhållning. Hästnäringen är mycket kritisk till att utredningen beskriver, samt uttrycker sig, i svepande ordalag, generaliserar och drar slutsatser på oklara grunder om hela den svenska hästhållningen. De möjliga åtgärder som presenteras och som föreslås utredas vidare skulle kunna slå undan benen på en stor del av den svenska hästhållningen.

Vi anser att det utredaren presenterar är helt orimligt. Den beskrivning som målas upp nonchalerar en hel näring som levererar glädje, arbetstillfällen, företagande och meningsfull fritid till hundratusentals personer i Sverige. Hästnäringen tar givetvis ta sitt miljöansvar och alla ska vi bidra till att säkra hälsan i våra hav, ett arbete som redan är påbörjat. Utredaren har inte på något trovärdigt och faktabaserat sätt kunnat visa att det finns stora brister hos hästnäringens hantering av hästgödsel, säger Karolina Lagerlund som är vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

LRF Häst och HNS upplever att det finns både intresse och medvetenhet gällande hästnäringens hållbarhetsarbete och miljöpåverkan. Frivilliga aktiviteter och insatser ger så mycket bättre effekt och skapar ett brett engagemang, jämfört med lagstiftning och ökad reglering.

-Genom att övergödningsutredningen föreslår att nästa utredning ska inriktas mot bestämmelser känner vi oss misstrodda. Det finns andra styrmedel och flera miljöåtgärder kan genomföras utan tvång. Det har vi bland annat visat genom över 60 000 gårdsbesök i Greppa Näringen, säger Markus Hoffmann, mark- och vattenexpert, LRF.

Fakta

Hästnäringens gemensamma remissyttrande hittar du här.

Utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10), kan läsas i sin helhet här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-202010/

För ytterligare kontakt

Lotta Folkesson, LRF Häst

Tel 070-351 96 97

Markus Hoffman, LRF

070-527 54 44