Sakpolitiskt program (Antaget vid LRF Ungdomens riksstämma 2014)

LRF Ungdomen ser genmodifiering som en växtförädlingsteknik av många. Istället för att fokusera på vilken teknik som använts i förädlingen så bör fokus ligga på hur den enskilda produkten används, och varje produkt bör riskbedömas för sig för att säkerställa att det inte finns risk för påverkan på till exempel miljö eller biologisk mångfald.

GMO-fritt foder

På LRF Ungdomens riksstämma 2014 antog stämman en remiss som berörde en del i den svenska branshöverenskommelsen. Remissens uppkomst är från LRF Ungdomens riksstämma 2013 där en motion inkommit gällande GMO-fritt foder i svensk branshöverenskommelse. Stämman 2013 beslutade att denna motion skulle bordläggas och läggas ut för remiss i LRF Ungdomens organisation för beslut på LRF Ungdomens riksstämma 2014. På riksstämman 2014 antogs remissen och gav LRF Ungdomens riksstyrelse följande uppdrag:

"LRF Ungdomen arbetar för att kraven på GMO-fritt foder stryks i branschöverenskommelserna."

Bakgrund till hållningen till GMO-fritt foder

GMO-fritt foder, det vill säga foder som inte kommer från växter där genteknik använts, används idag efter en frivillig branschöverenskommelse inom all svensk mjölk-, ägg-, fågel- och köttproduktion. Främst rör detta den importerade sojan.

LRF Ungdomen anser att det är viktigt med att vi har så likvärdiga konkurrensförutsättningar som möjligt inom EU.
Många av våra särregler och merkostnader är politiska beslut, men just i detta fall rör det sig om en frivillig överenskommelse.
LRF Ungdomen anser att merkostnader i produktionen måste löna sig i slutändan genom ett högre konsumentpris. Det ser vi dock inte idag.
Därför anser LRF Ungdomen att det måste åligga konsumenten och inte producenten att betala för den merkostnad det innebär att välja bort foder, främst soja, från grödor som förädlats med genteknik.
Den konsument som vill betala den merkostnad det innebär att köpa mjölk eller kött från djur som inte fötts upp på foder från genteknikförädlade grödor utgör en affärsmöjlighet för svenskt lantbruk.
Denna affärsmöjlighet går dock svenska lantbrukare miste om idag.

Viktigt är dock att påpeka att LRF inte är part i alla dessa branschöverenskommelser, vilket gör att LRF inte äger frågan om omförhandling av dessa överenskommelser.