LRF Skogsägarna (som företräder LRF och de fyra skogsägarföreningarna), Skogsindustrierna, Bergvik Skog och Sveaskog har enats om en finansieringsmodell för ÄBIN, enligt samma modell som gäller för finansiering av SKOGFORSK, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. En avgift på 13 öre tas ut för varje avverkad kubikmeter. En projektgrupp tar fram underlag för årets inventeringar och gör en upphandling av inventeringstjänster, med de insamlade pengarna från avverkningarna. Skogsstyrelsen sammanställer och analyserar inventeringsresultaten.

Tidigare dellösningar för finansiering av ÄBIN, som framför allt använts i den norra delen av Sverige, kommer fortsatt att användas. Detta för att så stor del av landets areal som möjligt ska kunna inventeras årligen. Ambitionen är att täcka bortåt hälften av landets skogsareal årligen. Men eftersom det är första gången som ÄBIN genomförs i så stor skala och inventeringskostnaderna ännu inte är kända, är det i dagsläget oklart hur stor areal som täcks av ÄBIN under 2015.

– För landets skogsägare och den nya älgförvaltningen är det helt avgörande att vi har ett bra kunskapsunderlag, inte bara om antal älgar, älgarnas reproduktion med mera, utan också fakta om tillståndet i skogen och därigenom en uppfattning om skogsägarnas kostnader för älgskadorna. Data om vilka skador som viltet orsakar i skogsbruket, tillsammans med Skogsstyrelsens foderprognoser, ska vara lätt tillgängliga för landets Älgförvaltningsgrupper, säger Mats Sandgren, VD SCA Skog.

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att: ”...utarbeta regionalt anpassade finansieringsformer som möjliggör för älgförvaltningsområden i hela landet att regelbundet genomföra inventeringar.”

– Vi vill betona att det uppdraget fortsatt är viktigt. Skogsbrukets kraftansträngning för att snabbt få fram ett bra underlag för landets älgförvaltning, och därmed för landets skogsskötsel, är avsett som en tidsbegränsad lösning i avvaktan på att frågan om finansiering av ÄBIN löses permanent av staten, säger Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.