– Jag tycker att utredningen på ett bra sätt lyft fram behovet av en nationell kraftsamling kring jordbruket och trädgårdsnäringen. Utredningsförslaget har en tydlig vision om tillväxt och en strategi med en rad förslag - attraktiva, innovativa och hållbara. Det är en utmärkt grund att stå på, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Med hänsyn till det akuta läget inom mjölkproduktionen behövs nu snabba politiska beslut med fokus på tillväxt och jobbskapande. Det vore en bra start på arbetet med en livsmedelsstrategi, säger Helena Jonsson.

I likhet med utredningen vill LRF särskilt lyfta fram betydelsen av att jordbruket och trädgårdsnäringen, som skogsbruket, får ett övergripande mål om en konkurrenskraftig produktion. Målet kan vidare vägas mot andra samhällsmål på ett balanserat sätt, till exempel nationella miljömål. Som utredningen föreslår är det viktigt att den avvägningen skrivs in i relevanta myndigheters instruktion och regleringsbrev som i dag saknar denna politiska signal.

Analysen av de näringspolitiska villkoren för jordbruket och trädgårdsnäringen i förhållande till andra länder är en tung del i utredningen. På skatteområdet begränsade däremot utredningsdirektivet möjligheten för utredaren att lägga fram tydliga förslag.

– Men betänkandet visar också att de förslag om ökade skatter som ofta lyfts fram i den politiska debatten är en direkt olämplig väg att gå i en svensk livsmedelsstrategi. I alla fall om syftet är att stärka konkurrenskraften för den svenska produktionen. Ökade skatter underlättar endast läget för importen, säger Helena Jonsson.

– Utredningens förslag om djur- och växtskydd är bra när det gäller hur skillnaden mellan svensk och EU-lagstiftning ska minska, och konkurrensvillkoren förstärkas. Vi ska naturligtvis inte slarva bort mervärden i vår egen produktion men behöver lita mer på att marknadsåtaganden garanterar dessa värden. Inte svensk lagstiftning. Om vi ska skapa rätt förutsättningar för god tillväxt är det nödvändigt att vidta åtgärder som kan öka konkurrenskraften med bibehållen god djuromsorg och miljöhänsyn, säger Helena Jonsson.

– Konkurrenskraftsutredningen presenterar även många goda förslag som rör förbättrade möjligheter till export och hur företagandet inom jordbruket och trädgårdsnäringen kan utvecklas. Särskilt viktiga är utredningens förslag kring kunskap och innovation. De är av stor betydelse för näringens långsiktiga konkurrenskraft, säger Helena Jonsson.