– För LRF är frågan om neutrala skatteregler mellan olika företagsformer viktig. Utredningens förslag på detta område innehåller förenklingar som är bra men på några centrala punkter anser förbundet att förslagen ger så negativa konsekvenser att de måste arbetas om. Det gäller utredningens förslag att slopa skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto, vilket ger oacceptabla skattekonsekvenser för berörda företagare, säger Helena Jonsson.

– En annan mycket prioriterad ändring av förslaget är att, i likhet med aktiebolag, ge de enskilda näringsidkarna möjlighet att spara hela företagets vinst. Utredningens förslag med maximalt 40 procent avsättning till företagsfond leder till en omotiverad skillnad mellan olika företagsformer och rubbar därmed den grundläggande balansen i skattesystemet, avslutar Helena Jonsson.