LRF och ML har under mer än trettio år slutit särskilda branschavtal gällande köp av lantbruksmaskiner och fast installerad inomgårdsutrustning.

– Det nya avtalet är modernare och kommer att fungera bättre än det gamla i flertalet affärer. Det ger också en bättre grund i förhandlingen när man köper mer avancerade produkter som till exempel en torkanläggning eller ett stall, säger Lennart Nilsson, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.

– Lantbruk 16 har förtydligats på en rad punkter som gör det både enklare och tydligare för våra medlemmar såväl som för deras kunder beträffande vad som gäller när affären väl är gjord säger Erik Thuring, ML, Marknadschef Söderberg och Haak.

Några förändringar i det nya avtalet är:

  • Tvister ska i första hand behandlas i Reklamationsrådet och i andra hand av allmän domstol
  • Fast monterad utrustning omfattas bara av regelverket i avtalets bilaga om montage utförs av säljaren, i annat fall säljs sådan utrustning på det ordinarie avtalet
  • Fast monterad utrustning ska funktionstestas innan ansvaret övergår till köparen
  • En branschgemensam garantitid är inte längre lämplig p.g.a. konkurrenshämmande skäl. Säljaren bestämmer nu själv sin eventuella garantitid på produkten. Detta ska klargöras tydligt för köparen i samband med avtalstecknandet. Lämnas ingen garanti är det köplagens regler om reklamation av ursprungligt fel som gäller.
  • Maxbeloppet för köparens rätt till skadestånd vid leveransförsening har höjts från två till sex prisbasbelopp, alternativt 30 % av köpeskillingen.
  • Säljaren har ett skadeståndsansvar för direkta skador som köparen lider p.g.a. fel i godset, upp till 15 % av priset på godset
  • Köparen står för säljarens resekostnader, alternativt transportkostnader av maskinen till verkstad, vid garantireparation, gäller första resan/transporten för varje garantifel
  • Avtalat pris på godset gäller, oavsett eventuella växelkursförändringar mellan kontraktsdatum och leveransdatum.