– I Naturvårdsverkets strategi finns en vision där grunden är viltförvaltning i balans. Det tycker jag är en bra ansats eftersom stora värden och höga kostnader präglar viltförvaltningen, värden och kostnader som måste vägas mot varandra. Därför att det är bra att Naturvårdsverket nu säger att viltförvaltning aktivt ska bidra till att förebygga och minska skador, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.
 
Naturvårdsverkets strategi innehåller ett par nyheter. Bland annat anser myndigheten att det bör finnas acceptansnivåer för viltskador i de areella näringarna som kan jämföras med den toleransnivå som gäller i rennäringen. Det vill säga, en gräns för hur mycket skador en näring behöver acceptera - innan åtgärder måste vidtas.

– Att sätta sådana acceptansnivåer är en svår uppgift. Men om det genomförs på rätt sätt kan de bli ett verktyg som hjälper oss djurhållare, jord- och skogsbrukare, att hålla viltskadorna på en nivå som är acceptabel, säger Helena Jonsson.
 
Naturvårdsverket vill också ta fram ett tydligt regelverk för utfodring av vilt. LRF har under lång tid arbetat för ett sådant regelverk, och anser att det krävs att regeringen ger myndigheterna de möjligheter som behövs för att få bort avarterna när det gäller viltutfodring.
 
Slutligen pekar Naturvårdverket, precis som LRF, på att jaktlagstiftningen måste ses över och moderniseras.
– Vi kommer att arbeta för att dessa förslag genomförs. Det måste nu bli mer verkstad än debatt i viltförvaltningen, säger Helena Jonsson.