LRF har yttrat sig över remissen avseende Vattenmyndigheternas samrådsunderlag för Åtgärdsprogram, Förvaltningsplan samt Samhällsekonomisk konsekvensanalys.

I havs- och vattendirektiven ställer EU krav på att vattnet i hav, sjöar, vattendrag och grundvatten ska ha bra kvalitet. För att uppnå kraven har landets vattenmyndigheter och fem länsstyrelser fått i uppdrag att ta fram åtgärdsprogram som pekar ut vilka insatser som behöver göras. LRF är kritiskt till det svenska genomförandet av ramdirektivet i sin helhet och anser att dagens vattenförvaltningsmodell måste utvärderas.

– Vi anser att åtgärdsprogrammen inte förankras politiskt, de tas fram utan dialog med varken kommunerna eller de enskilda som ska utföra åtgärderna. Programmen bygger på många faktafel och åtgärderna är ofta kostsamma men ändå ineffektiva, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

– LRF vill liksom vattenmyndigheterna fortsätta arbeta för att säkra svenskt vatten. Det är vår grundinställning. Men i samrådsunderlaget negligeras att svenska bönder under lång tid utvecklat sin produktion för att minska miljöpåverkan bland annat genom Greppa Näringen. Vattnet har blivit renare enligt SLU och det finns väldigt goda förutsättningar att arbeta vidare med samverkan och frivilliga åtgärder, säger Helena Jonsson.

LRF är kritiskt till att vattenmyndigheternas förslag saknar både politiska avvägningar och en diskussion om ambitionsnivån och rimligheten i förslagen. De faktiska åtgärderna mot fosforläckage från åkermark, enskilda avlopp och småskalig vattenkraft som myndigheterna anser ska genomföras riktar sig framförallt mot företagare och boende på landsbygden, samtidigt som de särskilt drabbar landsortskommunerna.

– Vattenmyndigheterna redovisar inga förslag på hur finansieringen ska ske utan hänvisar genomgående till principen om förorenarens betalningsansvar. Det innebär att det läggs orimligt stora kostnader på landsbygden och det gör mig orolig både för vad gäller svenskt lantbruks konkurrenskraft och konsekvenserna för enskilda människor, säger Helena Jonsson.

– Genomförandet av vattendirektivet får inte leda till att livsmedelsproduktionen i Sverige minskar och att vi exporterar miljöproblemen till länder som ofta har sämre förutsättningar ur miljö- och djurskyddssynpunkt, säger Helena Jonsson.

http://www.lrf.se/globalassets/dokument/politik--paverkan/aganderatt-och-miljo/vatten/lrfs-synpunkter-pa-vattenmyndighetens-samradsunderlag.pdf