Koncernens resultat efter skatt för 2014 gav ett överskott om 376 (513) miljoner kronor. Det positiva resultatet hänför sig främst till finansförvaltningen.

– Vi kan glädja oss åt ett starkt resultat för LRF-koncernen. Det säkerställer att LRF har kraft för det viktiga arbete organisationen gör på alla nivåer. Långsiktigt är det viktigt att säkerställa en finansieringsmodell där medlemsavgifternas andel av finansieringen ökar för att därmed minska beroendet av det finansiella resultatet, säger Anders Källström, VD och koncernchef i LRF.

Rörelseresultatet uppgick till -75 miljoner kronor vilket är lite starkare än föregående år (-135). Finansnettot uppgår till 489 (652) miljoner kronor vilket är ett mycket starkt resultat. Under 2014 har LRFs totala finansiella placeringar avkastat 11,3 (17,2) procent för året och avkastningen på nettotillgångarna blev hela 13,3 (18,8) procent.

Koncernens rörelseintäkter minskade något under 2014 och uppgick till 2 043 (2 078) miljoner kronor. Minskningen beror i huvudsak på lägre omsättning i dotterbolagen.

– Dotterbolagen ska generera marknadsmässig avkastning samtidigt som de ska bidra till tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i de gröna näringarna. Affärsverksamheten är inne i en omstrukturering. Det belastar årets resultat i affärskoncernen, säger Anders Källström.

– Samköp och Sigill har genomgått stora omstruktureringar och redovisar nu ett mycket bra resultat samtidigt som nyttan för medlemmarna ökat. Macklean Strategiutveckling går bättre än uppstartsplanen och LRF Konsult har det bästa rörelseresultatet sedan 2010, men påverkas av ett lågt räntenetto. Störst utmaningar återfinns inom LRF Media där den kraftiga omstruktureringen inom mediabranschen påverkar resultatet negativt. Bolaget genomför under 2015 kraftiga besparingar parallellt med nysatsningar på en digital affärsmodell. Bygruppen har gjort stora investeringar de senaste åren och uppvisar ett positivt kassaflöde. Inledningsvis tynger därmed avskrivningskostnaderna resultatet.

LRFs verksamhet är diversifierad och innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och centralt även affärsverksamhet, försäkringsverksamhet och egen finansförvaltning. Koncernen hade vid årsskiftet 1 798 (1 928) årsanställda.