LRF och Mellanskog kommer att stödja skogsägarna i att överklaga Skogsstyrelsens beslut och driva ärendet som ett principmål.

– Skogen är deras sparkapital och inkomst. Att förbjuda avverkning utan att ge någon ersättning är helt enkelt ett övergrepp från statens sida, säger Sven Erik Hammar, vice ordförande i LRF och ordförande i LRF Skogsägarna.

För de båda skogsägarna handlar det om ett inkomstbortfall på flera hundra tusen kronor vardera. Skogen har vårdats av respektive ägarfamiljer under cirka 100 år.

Skogsstyrelsen hänvisar till den kritiserade och omdiskuterade artskyddsförordningen i sitt beslut.

Sven Erik Hammar anser att Skogsstyrelsen genom brukningsförbudet kringgår grundlagens egendomsskydd som säger att det allmänna inte får inskränka användningen av enskild egendom utan att markägaren ersätts för skadan.

När en avverkning stoppas med hänvisning till artskyddsförordningen erbjuds markägaren inte någon ersättning och det läggs en död hand på hans eller hennes skogsbruk, säger Sven Erik Hammar.

Staten har flera alternativ om mark anses skyddsvärd, till exempel att bilda naturreservat men då måste skogsägaren ersättas för den förlorade skogen.

Nu väljer Skogsstyrelsen att hänvisa till artskyddsförordningen och betalar inte ut någon ersättning alls till de drabbade skogsägarna. Det är givetvis helt oacceptabelt, säger Sven Erik Hammar.

Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF, säger att det aktuella området består av 100-årig granskog utan några särskilda naturvärden.

Det kommer knappast finnas något intresse av att göra ett naturreservat här, säger Gunnar Lindén.

Karin Perers är ordförande i skogsägarföreningen Mellanskog, där skogsägarna är medlemmar.

Två myndigheter har nu slagit fast att en vanligt förekommande fågel har större rätt att bruka skogen än de som äger den. Det är milt sagt orimligt, säger Karin Perers.

Länsstyrelsen i Gästrikland menar att fyra lavskrikerevir skulle påverkas av avverkningen i Arbrå.

Lavskrikan finns inte med på Artdatabankens lista för hotade arter. Den var tidigare en hotad fågelart i Sverige. Populationen bedöms idag vara stabil och livskraftig. Skogsstyrelsen har i en bilaga till Skogsvårdslagen listat de fåglar man särskilt ska beakta i artskyddsärenden och där föreslås nu att lavskrikan ska tas bort.