- Det har inte skett några arvodesförändringar för styrelsens ledamöter de senaste åren. Det är stämman som bestämmer vilken ersättning styrelsen ska ha. Beslutet 2011 att de fasta arvodena ska följa basprisbeloppen ligger fast. Rörliga ersättningar följer LRF koncernens löneutveckling, säger Stig-Erik Karlsson, ordförande LRFs valberedning.

Även vid den senaste riksförbundsstämman, som hölls i maj förra året, bestämdes att styrelsens fasta kostnader följer prisbasbeloppen. Valberedningen föreslog följande ersättningar:

Förbundsordförande                                         22 prisbasbelopp

Ställföreträdande ordförande                         8 prisbasbelopp

Övriga  styrelseledamöter                                 3 prisbasbelopp

I övrigt utgår dagarvoden jämte rese och traktamentsersättningar allt enligt valberedningsförslag och stämmans beslut.

När det gäller VDs ersättningar så är det styrelsen som avgör den men inte heller här har något avtal ändrats. VD har erhållit en lönehöjning i paritet med det övriga tjänstemannakollektivet. I koncernens standardmässiga VD avtal ingår att fram till 50 år fyllda är uppsägningstiden 6 månader och avgångsvederlaget 6 månader. Vid fyllda 50 men ej 56 är avgångsvederlaget 12 månader och vid fyllda 56 är avgångsvederlaget 18 månader.