EU-kommissionens arbetsgrupp för jordbruksmarknader (Agricultural Markets Task Force) tillsattes i början av 2016 av jordbrukskommissionär Phil Hogan och har bestått av drygt 10 experter inom jordbruksområdet från myndigheter, företag och organisationer.
- Vi ser mycket positivt på att EU-kommissionen har låtit genomföra detta arbete, dessutom med ett så tydligt marknadsfokus säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

- Förslagen om ökad vikt på företags- och marknadsmässighet inom jordbruket är bra, säger Jonsson. Men det krävs omfattande informations- och fortbildningsinsatser mot företagen för att de ska kunna ta till sig och använda verktygen.

Rapporten innehåller förslag inom en rad områden, till exempel att marknadstransparensen ska öka så att lantbruksföretagen i högre utsträckning ska ha information och underlag för att fatta beslut.

Den innehåller också förslag om tekniska frågor om kontrakt och terminsmarknader.
- När det gäller riskhantering och möjligheter att möta stora prisvariationer på världsmarknaden är gruppens förslag om kontrakt och terminsmarknader viktiga att jobba vidare med.

I rapporten finns också förslag om gemensam grundläggande lagstiftning om otillbörliga affärsmetoder, något som efterfrågas av många aktörer inom EU.
- LRF har tidigare sagt att det kan vara svårt att via lagstiftning reglera förhållandena mellan olika parter på marknaden. Naturligtvis måste samhällets ramar främja en fri konkurrens men sunda affärsrelationer och god affärsetik är i första hand något som marknadsaktörerna bör ta ansvar för.

Rapporten innehåller också kopplingar till EUs gemensamma jordbrukspolitik, CAP, och förespråkar bland annat att riskhanteringsinstrument ska användas i högre utsträckning framöver.
- Det här är det första mer konkreta uttalande vi får från EU-kommissionen om framtida jordbrukspolitik, så nu påbörjas diskussionerna på allvar. Vilken roll riskhantering ska spela i CAP är en av flera frågor som behöver dryftas framöver.