– En överprövning av åtgärdsprogrammet är helt nödvändig för att få till en fungerande avvägning mellan kostnaden för att införliva EUs vattendirektiv och konkurrenskraften för jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk, säger Helena Jonsson.

Tio kommuner och Jordbruksverket har begärt att Sven-Erik Bucht, Åsa Romson och övriga regeringen överprövar vattendirektivets åtgärdsprogram. I det reviderade programmet beräknar Vattenmyndigheterna att sju föreslagna åtgärder mot fosforläckage från åkermark kostar cirka 4,5 miljarder kronor som investering eller årliga kostnader. Att åtgärda 120 000 enskilda avlopp kostar cirka 16 miljarder i investering. Att slutligen ompröva och åtgärda vandringshinder för fisk vid dammar och småskalig vattenkraft kostar ytterligare 4 miljarder.

– Få politiker har insett de omfattande kostnaderna, bedömt kostnadseffektiviteten i sig eller rimligheten i fördelningen av kostnaderna för de föreslagna åtgärderna. Räkningen hamnar hos oss som bor på landsbygden, för historiska utsläpp såväl som vattnets infrastruktur i framtiden, säger Helena Jonsson.

Inför vattendirektivets andra cykel, som sträcker sig mellan 2016 och 2021, vill LRF se en bättre dialog mellan politiker och de boende på landsbygden. 

– Eftersom vatten är en fråga som engagerar människor är det synd att direktivet har blivit ett gigantiskt myndighetsprojekt. De lokala vattendragsvandringar som LRF ordnat har varit välbesökta och det är i den formen, med individen i centrum, som åtgärder formas vid köksbordet för att sedan göras på riktigt i fält, säger Helena Jonsson.