Regeringen aviserar inför 2017 bland annat ett Växa-stöd för den första anställda på ett företag och sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare – men bara om man inte har haft någon anställd tidigare.

– Det regeringen gör nu med olika avgiftsjusteringar för den först anställde är bra men LRF skulle ha velat se mer generella sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Varför ska den som har anställda och vill utöka personalen ytterligare missgynnas? Här behöver små företag stimuleras bättre. Vi blir allt fler i Sverige som vill ha och behöver jobb och att se över villkoren för småföretag är därmed en grundbult, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Regeringen föreslår också sänkt skatt på biodrivmedel.

– Det är visserligen positivt att skatten för biodrivmedel ses över men det behövs långsiktiga villkor för bioenergi, som är klimatneutral. Det är allvarligt att regeringen dribblar med skatterna på biodrivmedel på det här kortsiktiga sättet. Det ger inte marknaden de långsiktiga spelregler som behövs för att vi ska nå en fossilfri fordonsflotta och därmed riskerar åtgärderna inte ge önskad effekt. Samtidigt slåss vi på en öppen EU-marknad med andra länder och villkoren för Sveriges bönder är sämre jämfört med kollegorna i till exempel Danmark, Finland och Tyskland. Därför behöver återbetalningen av dieselskatt för arbetsmaskiner, som justerades upp till 1,70 kr/liter 2016, höjas ytterligare mot 3-3,50 kr/liter för att vara jämförbar med EU-snittet, säger Helena Jonsson.

Samtidigt som regeringens arbete med den nationella livsmedelsstrategin pågår, kom beskedet att Findus i Bjuv läggs ned.

– Att de gröna svenska ärtorna nu försvinner genom nedläggningen av Findus fabrik i Skåne är ett tydligt tecken i tiden på att svenska politiker misshandlat den svenska livsmedelsproduktionen. Nu måste den livsmedelsstrategi som regeringen jobbar med bli så skarp att vi inte tappar ytterligare konkurrenskraft. Vi behöver till exempel ett tydligt tillväxtmål för den svenska livsmedelssektorn, säger Helena Jonsson.

– Regeringen vill tillsätta en utredning för att se över skatten på växtskyddsmedel. LRF menar att regeringen bör börja med att ge Kemikalieinspektionen instruktioner som säkerställer jämförbar tillgång till växtskyddspreparat som i våra konkurrentländer. Att istället utreda förändrade skatter på de få preparat som svenska bönder kan använda är en felaktig prioritering på tvärs mot intentionerna i Konkurrenskraftsutredningens förslag, säger Helena Jonsson.

– Det är naturligtvis bra att regeringen förstår allvaret för mjölkbönderna och är beredd att vidta åtgärder. Samtidigt är det beklagligt att finansieringen av stödet till mjölken innebär att andra nödvändiga landsbygdsinsatser får stå tillbaka, exempelvis åtgärder på miljöområdet och för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft, säger Helena Jonsson.