http://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2016/07/ny-rapport-visar-grona-naringslivets-betydelse/

– Idag motiveras åtskilliga regler och begränsningar av jord- och skogsbruket med miljöargument, men faktum är att en sådan politik riskerar att skada miljön. Ju större möjlighet bonden får att bruka jorden och skogen, det svenska naturkapitalet, desto mer samhällsnytta kommer ut, säger Helena Jonsson.

Rapporten visar vad det gröna näringslivet erbjuder samhället i form av sysselsättning och tillväxt, hållbar utveckling och en levande landsbygd. Bland annat visas att:

  •  1 miljon i ökad omsättning på ett livsmedelsproducerande jordbruksföretag ger 2,51 nya jobb. Genomsnittet för hela det svenska näringslivet är 1,42 nya jobb.

  •  Som sektor är det gröna näringslivet ensamt om att i primärproduktionen binda och lagra mer koldioxid från atmosfären än vad som släpps ut.

  •  Sverige har ett öppet landskap tack vare sina betesdjur. Utan djuren skulle en stor del av landets 450 000 hektar naturbetesmarker växa igen eftersom de inte går att odla på traditionellt sätt. Vår allra rikaste natur, med störst biologisk mångfald, finns i ängar och hagar – tack vare betesdjuren.