LRF välkomnar Miljömålsberedningens förslag om hur utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska från i dag och fram till 2045. Målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser är mycket ambitiöst, jämfört med andra länder, men LRF bedömer att det är fullt realistiskt om Sverige ser till att göra praktik av klimatpolitiken och nyttjar potentialen i jorden och skogen för att i högre takt ersätta fossila bränslen och råvaror med förnybara.

– Genom en ökad produktion av biodrivmedel från jord- och skogsbruket kan vi göra Sverige fossilfritt. Det är vi bönder och familjeskogsbrukare som förvaltar jorden och skogen, naturkapitalet, och som därmed sitter på lösningarna för hur vi gemensamt kan ställa om till ett fossilfritt samhälle, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Sveriges bönder är helt enkelt den nya miljörörelsen – en miljörörelse som inte tycker utan som producerar och levererar miljönytta i praktiken, säger Helena Jonsson.

LRF välkomnar särskilt att Miljömålsberedningen har uppfattat två viktiga faktum. För det första: Att Sverige kan förena en stärkt konkurrenskraft med stor global klimatnytta om vi satsar på en biobaserad ekonomi. För det andra: Att de globala utsläppen minskar om vi ökar konsumtionen och produktionen av svenskproducerat kött. 

– Det är ett konstaterande som gäller alla svenskproducerade livsmedel, inte bara kött, och det är därför viktigt att det också blir lönsamt att sköta djur och natur så bra som Sveriges bönder gör, säger Helena Jonsson. 

– Det är insiktsfullt av beredningen att peka på att produktionen i skogen kan och bör öka. Sverige har redan idag exceptionellt goda förutsättningar att förena stärkt konkurrenskraft med en ambitiös klimatpolitik genom att ersätta fossil råvara med förnybar från ett hållbart och aktivt svenskt skogsbruk, säger Sven Erik Hammar, sakkunnig i Miljömålsberedningen och vice ordförande i LRF.

Klimatfrågan och omställningen till ett hållbart, biobaserat samhälle berör alla politikområden och sektorer och den behöver därför integreras på alla nivåer i samhället. Det är viktigt att åtgärder och styrmedel inspirerar företagare att vilja och våga satsa inom sitt företagande, säger Sven Erik Hammar.