Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har av regeringen fått i uppdrag att revidera den nationella strategin för skydd av skog. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 31 december 2016. Strategin kommer få stor betydelse för vilka områden som undantas från skogsbruk och i vilka fall skogsägare ges möjlighet till ersättning då deras brukande förhindras. Senast idag, den 14 oktober, ska skriftliga synpunkter lämnas på vad strategin bör innehålla.

LRFs skogsdelegation, LRF Skogsägarna, anser att man i första hand bör arbeta utifrån Komet-arbetssättet, det vill säga att man mot ersättning avsätter värdefulla skogsområden som skogsägare själva föreslagit. Avsättningar bör ske där skogsägaren vill det.

– Idag har den skogsägare som vill avsätta sin värdefulla skog begränsad möjlighet att bli ersatt, samtidigt som andra skogsägare drabbas av reservat mot sin vilja. För båda dessa grupper av skogsägare tar man idag bort incitamenten att bevara och skapa naturvärden, säger Sven Erik Hammar, ordförande i LRFs skogsdelegation, LRF Skogsägarna.

LRF Skogsägarna ser det också som viktigt att nyckelbiotoper som skogsägaren inte själv valt att avsätta frivilligt prioriteras tydligt.

– För att nyckelbiotopsfrågan ska klaras måste myndighetsanslagen i betydande grad omfördelas från naturreservat till naturvårdsavtal och biotopskydd, säger Sven Erik Hammar.

LRF Skogsägarna ser det som nödvändigt att en tydlig prioritering av nyckelbiotopsrika fastigheter i avsättningarna kombineras med en översyn av nyckelbiotopsbegreppet. Annars är risken stor att skogsägarnas ekonomi blir allvarligt lidande.

– När ett område klassas som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen förlorar det sitt ekonomiska värde. Det är idag en ekonomisk risk för skogsägare att skapa och utveckla naturvärden och vi närmar oss därför ett läge där nyckelbiotopsbegreppet riskerar att göra större skada än nytta för naturen, säger Sven Erik Hammar.

http://www.lrf.se/globalassets/dokument/om-lrf/branscher/lrf-skogsagarna/synpunkter-vardefulla-skogar-lrf-skogsagarna.pdf