Översynen har gjorts med anledning av den förskjutning mot lägre beskattade kapitalinkomster jämfört med högre beskattade arbetsinkomster, som skett genom främst sänkt bolagsskatt och ökad effekt av löneuttag inom ramen för löneunderlagsregeln.

– Det är synnerligen viktigt att skatteregler för olika företagsformer är neutrala. Beskattningen ska inte avgöra om du som företagare lägger verksamheten i enskild firma eller aktiebolag. Därför är utredningens förslag med en justerad skattesats för kapitalinkomster och minskad effekt av löneuttag i stort sett välgrundade, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

LRF tycker också att det är bra att det snedvridande kapitalandelskravet, den så kallade fyraprocentsregeln, kan tas bort.

– Skattesystemet för företagare behöver vara utformat så att företag kan utvecklas och att den risk som ligger i företagande står i proportion till ett rimligt skatteuttag. Utan en växande företagssektor fungerar inte svensk ekonomi, säger Helena Jonsson.

Enligt LRFs uppfattning har utredningen överskattat risken för inkomstomvandling hos de cirka 312 500 småföretagare som använder förenklingsregeln, det vill säga drygt 85 procent av samtliga. De siffror som utredningen tagit fram för dessa ger inget stöd för en så drastisk sänkning som föreslås, utan de skäl som motiverar regeln och den nuvarande nivån är fortsatt gällande.

– Förenklingsregeln för de mindre företagen är viktig i ett i övrigt mycket krångligt system och förenklingsaspekten är en särskilt viktig stimulans för nyföretagande, säger Helena Jonsson.      

3:12-förslagen måste också ses i samband med de förslag för enskilda näringsidkare som nyligen lades fram av Skatteförenklingsutredningen. För att värna om neutral företagsbeskattning och stimulera småföretagande menar LRF att de förslagen bör bli föremål för behandling i samma lagstiftningsärende. Det gäller exempelvis ett nytt så kallat stickår vid kapitalvinstbeskattningen, förenklade regler för skogsavdrag och huvuddragen i det föreslagna förenklade systemet för neutral företagsbeskattning.