LRF har de senaste två åren högprioriterat  arbetet med att förbättra rutinerna för när och hur veterinärer på slakterier ska informera länsstyrelserna och djurägare om befarade brister. Idag skickar veterinärerna på slakterierna  in i stort sett alla befarade brister, oavsett allvarlighetsgrad, till länsstyrelserna. Djurägaren har sällan fått information om att det noterats befarade djurskyddsbrister på djur som skickats till slakteriet, trots att det är mycket viktigt för djurskyddsarbetet på gården och dessutom står i EUs lagstiftning att djurägaren ska meddelas. Detta justeras i den nya vägledningen.

– För djurägaren har det nuvarande arbetssättet medfört rättsosäkerhet, oro och betydande ekonomiska förluster på grund av den stora osäkerheten kring vilka djur som kan skickas och godkännas för slakt. Att djurägare enligt den nya vägledningen informeras om de befarade brister som veterinären på slakteriet skickar vidare till länsstyrelsen är bra även om jag ser det som en självklarhet då det bland annat är viktigt för djurskyddet. Det understryks också i vägledningen att veterinären på slakteriet ska ta hänsyn till uppgifter som djurägaren själv skickar in med djuren som till exempel beskriver åtgärder som vidtagits gällande vissa specifika djur, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF. 

– Det är även bra, och nödvändigt, att ribban för när veterinärer på slakterier ska meddela länsstyrelserna nu  lagts fast på en mer rimlig nivå. Bedömningsdelen i vägledningen är helt klart mycket bättre än tidigare även om det finns behov av ytterligare vägledning kring några områden till exempel hur halta djur ska bedömas, säger Helena Jonsson.

LRF anser att det även är positivt att Jordbruksverket försökt tydliggöra hur sekretessbedömningarna ska göras och att myndigheterna uppmärksammat de problem som varit. Det har visat sig att med dagens vägledning är bedömningarna olika mellan såväl slakterier som mellan veterinärer inom ett och samma slakteri. I den vägledning som Jordbruksverket nu presenterar är målet att ge veterinärerna stöd för likvärdiga djurskyddsbedömningar.

– Djurägare måste kunna känna sig trygga med att djurskyddet bedöms likvärdigt – oavsett slakteri och veterinär. Nu hoppas jag att den här vägledningen bidrar till en tydlig, effektiv och rättssäker kontroll på slakterierna och hantering på länsstyrelserna. Här har myndigheterna ett stort ansvar för att det ska bli så, säger Helena Jonsson.

– En vägledning är ett första steg men det återstår ett viktigt arbete med att informera alla berörda och se till att man arbetar efter den nya vägledningen. Jordbruksverket behöver också se till att den vägledning som sedan en tid finns ute på slakterierna dras tillbaka, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.