- Skogen är Sveriges viktigaste resurs för att ersätta fossilt med förnybart och skapa ett klimatvänligt samhälle som kan ge jobb i hela landet. Därför behövs ett nationellt skogsprogram som tar ett helhetsgrepp kring skogen, säger Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.

- Vi menar att ett nationellt skogsprogram ska bidra till ett konkurrenskraftigt och lönsamt skogsbruk, större exportintäkter och fler arbetstillfällen för Sverige, samtidigt som det stärker den regionala utvecklingen i landet, säger Sven Erik Hammar.

Växande skog tar upp mest koldioxid och LRF poängterar därför vikten av ett aktivt skogsbruk. Inriktningen nu måste vara att få fram råvara och produkter som kan ersätta stål, betong, fossil olja och plast för att minska vår klimatpåverkan. LRF anser att ett nationellt skogsprogam behöver se till den helheten för att lösa de samhällsutmaningar vi står inför.

- I Sverige finns 330 000 människor som äger skog. Deras intresse och engagemang är avgörande för att klara Sveriges omställning till fossilfritt samhälle. Det nationella skogsprogrammet måste värna äganderätten och bejaka skogsägarnas engagemang för sin skog. Vi behöver mer skog som brukas, inte mindre, säger Sven Erik Hammar.