Idag kan vi mäta hur jorden och växterna på åkern mår med större precision än tidigare. Det ger förutsättningar för en jämnare mognad, högre skörd och genom effektivare användning av gödselmedel minskar övergödningen av sjöar och hav.

Idag använder många traktorförare tekniken för automatisk styrning med hjälp av GPS. På så sätt undviker de att överlappa körningarna vilket sparar tid och bränsle. Ett annat digitalt hjälpmedel som på kort tid fått stort genomslag i Sverige är satellitstyrda gödselspridare. Metoden som fått namnet CropSAT förser odlaren med nytagna satellitbilder av fälten. På bilderna visas data över hur tillväxten varierar och den översätts till hur mycket kväve grödan behöver. Via en USB-kabel överförs informationen till den digitala spridaren och gödseln fördelas över fältet anpassat till grödans behov. Istället för att som tidigare gödsla allt lika mycket.

- Genom vårt samarbete med utvecklingsteamet på CropSAT vill vi föra ut ny teknik i lantbruket så att den blir tillgänglig på ett enkelt och billigt sätt, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen. Vi informerar om ny teknik vid våra rådgivningsbesök samt gör satellitbilder och annan information tillgängliga via webben. Det vinner både miljön och lantbrukaren på, fortsätter Stina Olofsson.

Alltfler digitala hjälpmedel lanseras. Exempelvis går det nu att mäta kväveläckaget ur dräneringsrör online. En annan teknik som provas är en ogrässpruta med fotosensorer som känner igen ett ogräs bland nyttoväxter så att växtskyddsmedel bara appliceras där det behövs.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.

https://www.youtube.com/watch?v=M2Zh9EFCDP4

www.greppa.nu

Kontakt:

stina.olofsson@jordbruksverket.se

markus.hoffman@lrf.se