LRFs verksamhet är diversifierad och innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet, försäkringsverksamhet och egen finansförvaltning.

Koncernens resultat efter skatt för 2016 gav ett överskott på 380 (278) miljoner kronor. Resultatet är en sammantagen bild av ett kraftigt förbättrat resultat i affärskoncernen, ökade medlemsintäkter och en god finansutveckling. Rörelseresultatet uppgick till 67 miljoner vilket är betydligt bättre än föregående år (-48) och finansnettot uppgår till 331 (330) miljoner kronor. 

– LRF har skapat en stabil ekonomisk plattform som bibehåller vår förmåga att skapa värde för den enskilda medlemmen, det gröna näringslivet och samtidigt säkrar LRFs långsiktiga finansiering, säger Anders Källström, VD och koncernchef i LRF.

Medlemsintäkterna ökade något och uppgick till 215 Mkr (214). 

– Vi ser att andelen företagarmedlemmar ökar, vilket också gör att medlemsintäkterna kan upprätthållas, säger Anders Källström. Inriktningen som företagarorganisation för dem som äger och brukar jord och skog i Sverige speglas tydligt i den medlemsavgiftsmodell som infördes 2015.

Under 2016 har LRFs totala finansiella placeringar avkastat 7,5 (3,3) procent. Dessa placeringar utgör en viktig grundplåt och del i LRFs finansiering.

Affärsverksamheten redovisar det bästa resultatet sedan 2010, och ger ett överskott på 113 Mkr (2,4 Mkr). En viktig orsak till förbättringen är ett starkt resultat från LRF Media på 57,4 Mkr (-59,1 Mkr). Under året har flera titlar avyttrats vilket också gett resultat av engångskaraktär på 30 Mkr. Mycket positiva resultat redovisas även för LRF Konsult, LRF Samköp och Sigill Kvalitetssystem. Macklean Strategiutveckling AB och Bygruppen AB har negativa resultat som till del belastas av de omstruktureringar som inleddes i slutet av 2016. 

Affärsverksamheten består även av ett försäkringsbolag vars resultat i huvudsak består av ett finansiellt resultat och upplösning av en försäkringsreserv (240 Mkr). Då den underliggande försäkringsrörelsen varit begränsad och uppvisat negativt resultat har beslut fattats om avveckling av bolaget.

– Vi har under åren 2014-2016 genomfört omstruktureringar i samtliga dotterbolag. Det är glädjande att det sammantagna resultatet visar att det ger effekt. De åtgärder som beslutats i de bolag som redovisar en förlust kommer få positiva effekter på resultatet under 2017, säger Anders Källström.