Affärerna i LRFs dotterbolag går bra och uppvisar ett sammantaget resultat per 30 juni på 170 Mkr. Överlag överträffar samtliga bolag uppställda planer. Tidigare förlusttyngda delar kommer att visa positiva resultat för helåret 2017.

– Flera år av strategiska åtgärder har gett resultat. Det är glädjande att vi nu sammantaget presterar i nivå med ställda förväntningar, säger LRFs VD och koncernchef Anders Källström.

Merparten av resultatet härrör från LRF Konsult som har sin starka period under våren och gör ett halvårsresultat på 153 Mkr (151 Mkr).

Lönsamheten i By-gruppen har förbättrats markant. Verksamheten i Kungens Kurva har avvecklats, By:caféet och restaurangen på Franzéngatan i Stockholm utvecklas mycket positivt samtidigt som ytterligare åtgärder vidtagits på konferensanläggningen Sånga-Säby. Det innebär att verksamheten efter ett antal förlustår kommer att redovisa positivt resultat för 2017.

Även övriga dotterbolag visar upp mycket starka resultat, inklusive LRF Media och Macklean Strategiutveckling. LRF Media gick med vinst redan föregående år och Macklean visar upp den första positiva halvårsrapport sedan bolaget startades 2012. LRF Samköp och Sigill Kvalitetssystem har haft stabil lönsamhet under flera år. Den förbättras nu ytterligare efter starkt tillväxt under första halvåret.

– Dotterbolagsportföljen som helhet spänner över vitt skilda områden som på olika sätt ska bidra med värde till det gröna näringslivet och den enskilda medlemmen. Vi går dessutom nu vidare med uppdraget vi fick av Riksförbundsstämman att den enskilda medlemmen ska uppleva nytta och skillnad av att vara medlem i LRF när man gör affärer med LRFs dotterbolag, säger Anders Källström.

LRFs finansförvaltning finansierar cirka hälften av LRFs verksamhet och kan variera stort mellan olika år. I denna del ingår dotterbolaget LRF Försäkring vars verksamhet och portfölj är under avveckling. Första halvåret var avkastningen 402 Mkr (-93 Mkr) vilket härrör från en stark aktiemarknad både i Sverige och internationellt. Sammantaget växte portföljen med 8,8 procent och beroende på hur aktiemarknaden utvecklas kan detta resultat bibehållas eller förändras väsentligt.

Medlemsintäkterna ligger på 104 Mkr (107 Mkr) och speglar väl medlemsutvecklingen.

– Rekryteringen av nya medlemmar är högre än föregående år och en nettotillväxt har skett under året. Efter den förändring av medlemsavgifterna som genomfördes 2015 och den medlemsminskning som följde innebär inledningen på 2017 en tydligt stabilare medlemsutveckling, säger Anders Källström.

Sammantaget skapar den ekonomiska utvecklingen en stabil grund för LRF och en omfattande medlemsverksamhet som bedrivs lokalt, regionalt och på nationell likväl som EU-nivå.