Med det gemensamma programmet hoppas branschen kunna bidra till att nå livsmedelsstrategins mål som tar sikte på 2030.

          Från näringslivets håll har vi poängterat hur viktigt det är att ha långsiktiga förutsättningar och att det finns en vilja att stärka livsmedelsbranschen för att öka den svenska konkurrenskraften. Vi måste naturligtvis också visa enighet och handlingskraft och därför är det mycket glädjande att kunna presentera ett gemensamt åtgärdsprogram för regeringen och oppositionspartierna, säger branschorganisationernas vd:ar i ett gemensamt uttalande.

Programmet tar upp förslag på åtgärder inom de områden som definieras i livsmedelsstrategin: regler och villkor, konsument och marknad samt utbildning och innovation. Branschorganisationerna ägnar också ett avsnitt åt utvärdering och uppföljning. I programmets inledning betonar organisationerna att de 16 åtgärderna inte är en komplett lista, utan ett urval av angelägna åtgärder som kan ses som en start för att få handlingskraft i arbetet med livsmedelsstrategin.

Ett urval av de 16 förslag på åtgärder som branschen vill se från det offentliga:

          Att företagens kvalitetssäkringssystem och certifieringar beaktas och utreds som alternativ eller komplement till den offentliga livsmedelskontrollen.

          Att regeringen tar krafttag i förenklingsarbetet genom att bland annat inrätta stöd för rådgivning till små livsmedelsföretag – en slags one stop shop

          Att samtliga berörda myndigheter får ett tydligt främjandeuppdrag från regeringen

          Att en utredning kring styrning och ägandeskapet av Nyckelhålsmärkningen genomförs

          Att det görs en satsning på utbildningar inom livsmedelsområdet i Yrkesvux och Yrkeshögskolan

          Att Näringsdepartementet lägger ett uppdrag på Statskontoret att utreda Livsmedelsverkets förutsättning och förmåga att utföra sitt uppdrag att främja och stärka svensk konkurrenskraft

Ett urval av åtgärder som branschen uppger att man kommer att arbeta med:

          Fortsätta att driva nätverket mot livsmedelsbedrägerier

          Prioritera arbetet med märkningen av svenska livsmedelsprodukter och sätta målet om att 2020 ska 10 000 produkter vara märkta med ursprungsmärkningen ”Från Sverige”

          Identifiera de viktigaste åtgärderna inom respektive näringsgren för att bidra till målet om halverat matsvinn till 2030

          Engagera sig i samverkansinitiativ som genom innovation och forskning syftar till att skapa en livsmedelssektor i världsklass

          Delta i Näringsdepartementets arbete att ta fram en plan för utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

Länk till hela dokumentet

För ytterligare information, kontakta:

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel 0709-758085

Anders Canemyr, tf vd Livsmedelsföretagen 0706-40 72 27

Anders Källström, vd LRF 08-787 57 77