LRF tycker att regeringens ”hela Sverige-satsning” är bra när det gäller pengar till vägunderhåll med mera. Men i övrigt är det tydligt att Sveriges bönder måste ställa sitt hopp till våren 2018 då den särskilda propositionen om en sammanhållen landsbygdspolitik presenteras i riksdagen.

Satsningarna på klimatområdet i budgeten är visserligen omfattande men samtidigt är de politiska signalerna otydliga om skogen ska nyttjas eller skyddas framöver. Förslagen i budgeten kring reduktionsplikt och beskattning av biodrivmedel går åt rätt håll, men när det gäller frågan om den enskilde skogsägarens möjlighet att få bruka sin mark finns oklarheter.

– Vi välkomnar förslaget om en reduktionsplikt och skattebefrielse för rena biodrivmedel. Men vi känner en oro för att Sverige inte ska dra nytta av skogstillväxten i en växande bioekonomi för att kunna producera biodrivmedel, kemikalier, textilier, plaster och material – allt utifrån den gröna cellen, säger Palle Borgström.

Det LRF framför allt saknar i budgeten är åtgärder som underlättar för landets gröna småföretagare att utveckla sina verksamheter. I budgeten saknas bättre och effektivare regelverk som ger nödvändig konkurrenskraft mot omvärlden. Det gäller exempelvis skatter och avgifter i förhållande till våra konkurrentländer. LRF saknar också direktiv för en bättre och rättssäker myndighetsutövning så att företagare känner ett stöd när man vill satsa och investera, inte det motsatta. Det gäller särskilt tillståndsprövning och rättssäkra djurskyddskontroller.  

– Det är oerhört viktigt att riksdagens beslut om en ökad svensk livsmedelsproduktion tydliggöras i regleringsbrev och instruktioner. Myndigheter och tjänstemän måste underlätta och inte försvåra för de företagare runt om i landet som arbetar inom det gröna näringslivet. Det är där som utvecklingen mot ett hållbart och fossilfritt samhälle skapas, säger Palle Borgström.