Mark- och miljödomstolens dom om bombmurklor slog tydligt fast att i första hand ska regler om områdesskydd med rätt till ersättning användas när mer omfattande begränsningar av skogsbruket behövs. Domstolen ansåg att det inte var proportionerligt att en enskild medborgare ensamt ska stå för kostnaden när allmänna intressen stoppar en verksamhet. Det var inte lagstiftarens avsikt att artskyddsförordningen skulle ges en tillämpning som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Dessa slutsatser kan enligt LRF Skogsägarna knappast bara ha avsett den paragraf i förordningen som rör nationellt fridlysta arter.

– Proportionalitetsprincipen gäller oavsett om ett beslut bygger på EU-direktiv eller inte. Anser myndigheterna att ett skogsområde inte kan avverkas till följd av EU-direktiv är man skyldig att i första hand använda handlingsätt som är mindre ingripande för den enskilde. Myndigheterna kan inte fritt välja en viss åtgärd bara för att det inte belastar statens naturvårdsbudget och istället lägga alla kostnader på enskilda medborgare och skogsägare, säger Sven Erik Hammar ordförande i LRF skogsägarna.

Myndigheterna anser att förbuden kring fåglar skiljer sig från fridlysning av bombmurkla eftersom detta är något EU kräver av oss.

– Det stämmer inte. Det finns ingenting i EU-direktiven som kräver av oss att fåglarnas häckningslokaler helt ska fredas. I detta avseende går artskyddsförordningen betydligt längre än vad direktiven kräver och därför finns inget som skiljer fåglarnas häckningslokaler från platser med bombmurkla, säger Sven Erik Hammar

För LRF Skogsägarna är det viktigt att slå fast att detta inte är en fråga om att värna den biologiska mångfalden eller inte. Det handlar om det orimliga i att staten kan ta ifrån människor möjligheten att använda sin mark utan ersättning.

– Det är anmärkningsvärt att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket trots en så tydlig bakläxa av mark- och miljööverdomstolen avser att fortsätta tillämpa förbuden som om ingenting hänt. Nu riskerar skogsägare åter tvingas att ta domstolsväsendet till hjälp för att försvara sina rättigheter avslutar Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.