- Äntligen kommer förslag på en sammanhållen landsbygdspolitik, något som Sverige har saknat i många år. De landsbygdspolitiska beslut som fattats fram till idag har varit fragmenterade och till och med motverkat den utveckling som finns på landsbygden, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.  

Landsbygdskommittén gör ett försök att ta ett helhetsgrepp och det finns många intressanta förslag, 75 till antal, i slutbetänkandet. Till exempel finns förslag om att Almi och Saminvest AB tydligare ska fokusera och investera i företag i glesa och mycket glesa områden, i platsbundna verksamheter och främja en övergång till en biobaserad samhällsekonomi. Även Vinnova ska i ökad omfattning stötta denna utveckling. Förslag som att den offentliga upphandlingen ska svara upp mot våra svenska miljökrav och regler för djurskydd tar utredningen upp. Tillväxtverket ges i uppdrag att titta på en servicegaranti vid myndighetsutövning riktat till små- och medelstora företag.

- Det är bra att utredningen ser potential i företagen på landsbygden och de varor och tjänster som kommer från det gröna näringslivet. Detta har LRF påtalat länge och nu ser vi fram emot att snabba beslut tas från regeringen som faktiskt gör skillnad för företagen på landsbygden. Det gäller att alla politikområden säkerställer att landsbygdsfrågorna tas tillvara när beslut fattas och genomförs, säger Helena Jonsson.

- Regeringen har nu flera stora frågor på bordet som faktiskt kan göra skillnad för det gröna näringslivet, för samhället och för Sverige. Landsbygdsutredningen som nu ska ut på remiss, men också det nationella skogsprogrammet och ett samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi. Sist men inte minst väntar vi på att livsmedelsstrategin ska komma. Alla dessa sammantagna ger förutsättningar för det gröna näringslivet och landsbygden att öka det gröna näringslivets bidrag till ekonomi, omställning av samhället och smarta livsmedel, säger Helena Jonsson.