För LRF och lantbrukssverige betyder strategin att det för första gången på mycket länge finns en ordentlig politik för livsmedelsproduktion.

- Det som nu händer på livsmedelsområdet med överenskommelser över block- och partigränser, långsiktiga mål, en genomarbetad strategi och inom kort en konkret handlingsplan är oerhört stort för lantbrukssverige, faktiskt det största jag själv har upplevt under alla mina år i branschen, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Alla politiska förslag och beslut som påverkar lantbruket måste nu förhålla sig till den nya politiken. Det betyder att utredningsförslag om exempelvis vägslitageskatt inte kan genomföras om de sänker konkurrenskraften. Samma sak gäller förslaget om bank- och finansskatt eftersom det skulle drabba mindre företag genom ökade kostnader och stor administration. Målsättningarna om ökad livsmedelsproduktion måste nu snabbt inkorporeras i myndigheternas regleringsbrev och instruktioner.

- Här uppmanar vi regeringen att vara tydlig i kommande höstbudget när det gäller uppdragen till myndigheterna. LRF förväntar sig också att höstens budget innehåller konkreta åtgärder som gynnar lantbruket och ger minskad beskattning. Det är också angeläget att vi får signaler om regelförenklingar, säger Helena Jonsson.

För branschen betyder de nya politiska målsättningarna, som för första gången innehåller produktionsmål, att företagare kan känna ett politiskt stöd för sin verksamhet som livsmedelsproducenter. Hitintills har de enda politiska mål som funnits för jordbruket varit kopplade till miljöområdet. Konkurrenskraftsintressen kan nu likställas med miljöintressen och det är centralt för att Sverige ska ha en långsiktig livsmedelsproduktion.