Antibiotikaresistenta MRSA-bakterier är ett stort problem i många länder och LRF har länge krävt aktiva åtgärder för att förhindra spridning av bakterien i Sverige.

– Jag ser därför dagens besked från regeringen som ett steg i rätt riktning, fortsätter Palle Borgström.

I förslaget från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ingår också ett uppdrag till Jordbruksverket i syfte att öka produktivitet och konkurrenskraft. 

– Det är också bra men innehållet i den kommande djurskyddspropositionen kommer att vara det som är avgörande för böndernas möjligheter att stärka konkurrenskraften och öka produktiviteten. 

En fråga som kommit upp i anslutning till livsmedelsstrategin är den översyn av jordförvärvslagen som regeringen gett Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att göra. Palle Borgström vill i sammanhanget påpeka att han anser att en förändring av jordförvärvslagen inte löser de problem som man vill åtgärda.

– Lönsamhet i långsiktigt hållbara företag i det gröna näringslivet skapas genom rättvisa konkurrensvillkor. Det skapar förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet. Översynen av jordförvärvslagen skapar inget av detta. 

Han fortsätter: 

– Visst finns det utmaningar inom lantbrukssektorn när det gäller bland annat kapitalförsörjning, men den mångfald i ägandet med självägande bönder, som jordförvärvslagen sedan länge garanterat har varit framgångsrik när det gäller att skapa förutsättningar för en levande landsbygd, långsiktighet och ansvarstagande i brukandet av jorden och skogen. 

– Att till exempel aktiebolag fritt får möjlighet att förvärva mark, leder ofrånkomligt till ett strategiskifte, där självägande bönder över tid kommer att minska, säger Palle Borgström.