– Domen är en framgång för äganderätten och rättssäkerheten genom att ingen ska kunna vägras rätten att använda sin egendom utan att få ersättning för det. Artskyddsförordningen har utgjort ett av de största hoten mot skogsägares rätt att bruka sin skog. Nu undanröjs detta hot, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

I dag meddelade mark- och miljööverdomstolen dom i det mål där skogsägaren Henric Skane i Ölme utanför Kristinehamn i Värmland, förhindrats från att avverka sin skog för att myndigheterna hittat svampen bombmurkla på hans mark. Domslutet innebär att förbudet mot att avverka upphävs och att länsstyrelsen istället måste överväga om de vill avsätta området som ett naturreservat och då utgår ersättning till markägaren.

Domstolen konstaterar att artskyddsförordningen inte kan tillämpas på ett sätt så att pågående markanvändning försvåras avsevärt. Precis som LRF föreslagit anser man att myndigheterna då i första hand ska använda formellt skydd som innebär att skogsägaren erbjuds ersättning.

– Det är en seger för markägaren och Sveriges alla skogsägare. Men det är också en stor framgång för LRF, för hela skogsägarrörelsen. Nu blir det tydligt att myndigheterna inte kan kringgå den grundlagsskyddade ersättningsrätten, säger Sven Erik Hammar.

– Men det här är också en seger för naturen och den biologiska mångfalden. Nu riskerar inte förekomst av speciella arter att orsaka stora ekonomiska förluster för skogsägaren. Det innebär att skogsägarens vilja att bevara och utveckla naturvärden stärks.

LRF har drivit frågan som principmål, och betalat kostnaderna för LRF Konsult som varit ombud för skogsägaren i processen. Axel Nordmark, jurist på LRF Konsult, säger att det högsta instans nu tagit intryck av LRFs argument.

– Det gäller både vad som varit lagstiftarens avsikt med förordningen och att den pågående markanvändningen faktiskt har stor betydelse i frågan.