Målet handlar om huruvida det var rätt av Skogsstyrelsen att förbjuda skogsbruk hos några skogsägare i Hälsingland som har fågelarten lavskrika i sin skog. Skogsägarrörelsen anser att målet är principiellt viktigt för skogsnäringen och därför har Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och skogsägarföreningen Mellanskog bistått två av skogsägarna i processen.

Domstolen menar nu att frågan måste hänskjutas till Länsstyrelsen och att Länsstyrelsen i sin bedömning ska utgå från det nyligen avgjorda målet i Mark- och miljööverdomstolen, kallat bombmurklemålet. Det innebär att en proportionalitetsbedömning ska göras och att dispens ska ges när pågående markanvändning avsevärt försvåras.

Skogsägarrörelsen välkomnar dagens dom och menar att den är ett stort steg i rätt riktning för alla skogsägares möjlighet att bruka sin skog. Domen är en tydlig markering för äganderätten. Staten får inte göra så långtgående inskränkningar att skogsbruk blir omöjligt, om inte ersättning ges.

– Det är mycket glädjande för alla skogsägare att domstolen klargör att Skogsstyrelsen överskridit sina befogenheter när man förbjudit avverkningarna. Domstolen slår nu fast att myndigheterna i sin tillämpning av lagar och förordningar inte längre kan bortse från grundlagens egendomsskydd, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

– Vi välkomnar dagens dom. Det är en stark signal om att skogsbruk är viktigt för liv och företagande på landsbygden och för Sveriges ekonomi. Det är tydligt att markägarnas rättigheter ska väga tungt, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Skogsägarrörelsen beklagar att domstolen inte tar ställning till om avverkningen är tillåten enligt artskyddsförordningen eller inte.

Domen illustrerar hur dåligt fungerande nuvarande artskyddsförordning är – och Skogsägarrörelsen kräver nu att artskyddsförordningen omgående görs om.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Frågor besvaras av:
Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna
070-691 14 52

Karin Perers, ordförande för Mellanskog
Kontakt via Marie Wickberg, kommunikationschef på Mellanskog
073-9071772