LRFs verksamhet är diversifierad och innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet och egen finansförvaltning.

Koncernens resultat efter skatt för 2017 gav ett överskott på 273 (380 Mkr) miljoner kronor. Resultatet är en sammantagen bild av väl fungerande affärskoncernen, stabila medlemsintäkter och en god finansutveckling. Rörelseresultatet uppgick till 69 miljoner vilket är i linje med föregående år (67 Mkr) och finansnettot uppgår till 507 (330) miljoner kronor. 

Affärsverksamheten redovisar ett mycket starkt resultat, och ger ett överskott på 103 Mkr (113 Mkr). En viktig orsak till det starka resultatet är att samtliga dotterbolag har ett positivt resultat.

–Dotterbolagsportföljen har de senaste åren genomarbetats så att de på ett tydligt sätt ska bidra till de strategiska målen och samtidigt ge en marknadsmässig avkastning. 2017 visar alla dotterbolag ett positivt resultat vilket är första gången på mycket länge, säger Anders Källström, VD och koncernchef i LRF.

- Samtidigt satsar vi på framtiden och har därför gjort ett par spännande investeringar i LRF Media där den digitala utvecklingen skapar nya affärsmöjligheter. Spännande tillväxtplaner finns även i den övriga dotterbolagsportföljen.

Affärsverksamheten består även av ett försäkringsbolag vars resultat i huvudsak består av ett finansiellt resultat och upplösning av en försäkringsreserv (240 Mkr). Då den underliggande försäkringsrörelsen varit begränsad och uppvisat negativt resultat pågår avveckling av bolaget.

Medlemsintäkterna minskade något och uppgick till 211 Mkr (215 Mkr). 

– Vi ser att andelen företagarmedlemmar ökar, vilket också gör att medlemsintäkterna kan upprätthållas, säger Anders Källström.

Under 2017 har LRFs totala finansiella placeringar avkastat 10,9 (7,5) procent och 7,9 (6,6) procent per rullande 10 år. Dessa placeringar utgör en viktig grundplåt och del i LRFs finansiering som över tid är lika stor som medlemsavgifterna.

LÄS MER: Samtliga årsredovisningar 2017

press@lrf.se, 08-787 57 77.