Med hästföretagande avses produktion av varor och tjänster i hästnäringen i syfte att generera ekonomiskt överskott. Branschen har utvecklingspotential och det gemensamma arbetet leder mot visionen: Svenska hästföretag är innovativa och livskraftiga, växer på en sund och kundanpassad marknad som en naturlig del av näringslivet och tar ansvar för människor, hästar och miljö.

 LRF är de gröna näringarnas företagarorganisation, att vi från LRF Häst kunnat initiera ett nytt gemensamt grepp om företagarfrågorna och fått förtroendet att driva strategiarbetet med så strakt stöd från hela hästnäringen är både motiverande och stimulerande! Det säger Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst och ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.

Det övergripande målet för hästföretagarstrategin är ett konkurrenskraftigt företagande där värdet av producerade varor och tjänster ökar på en marknad styrd av efterfrågan och bidrar till tillväxt, sysselsättning samt en hållbar – även för hästen – utveckling i hela landet. Arbetet fokuseras i de tre strategiska områdena Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation.

 Hästföretagarstrategin är ett bevis på att vi i näringen kan samla oss kring enkla och tydliga budskap, vi har en bransch med utvecklingspotential och många organisationer som är beredda att bidra – en gemensam agenda ger ökad kraft i arbetet framåt! Det säger Stefan Johansson, VD, Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Om Nationell strategi för hästföretagande

Företagandet i hästnäringen står i fokus i en långsiktig strategi med syfte att bidra till att tillvarata den potential som finns i näringsverksamheter kopplade till hästen. Ett lyckat genomförande kan leda till ökat värdeskapande, fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

En omfattande dialog ligger bakom och förankrar de ställningstaganden som branschen gör i hästföretagarstrategin. Det har under första halvåret 2018 hållits dialogmöten i storforum och inspel har inhämtats från hästföretagare med hjälp av intervjuer och enkäter, olika delar av strategin har bearbetats i arbetsgrupper och strategin har varit ute på remiss vid flera tillfällen.

Arbetet med att förverkliga strategin kommer att fortgå under flera år. Den närmaste tiden bereds branschen på nytt möjlighet att komma med inspel och förslag på konkreta åtgärder, som sammanställs i den handlingsplan som ska knytas till strategin och presenteras senare i höst.

Samtliga organisationer är initiativtagare och medverkar i den breda dialog som föreligger de ställningstaganden som presenteras.

Läs mer om hästföretagarstrategin www.lrf.se/hast

För mer information, kontakta:
Carl Dyrendahl, projektledare, LRF Häst, carl.dyrendahl@lrfkonsult.se, 072-1603840
Erica Lindberg, chef LRF Häst, erica.lindberg@lrf.se, 070-2001927
Lotta Folkesson, ordf. LRF Häst, lotta.folkesson@lrf.se, 070-3519697
Stefan Johansson, VD HNS, stefan.johanson@nshorse.se, 070-5272185