Framförallt två frågor var viktiga inför omröstningen i Bryssel. Den första handlade om huruvida EU skulle börja reglera hur delarna i ett avverkat träd får användas, i detta fall förbjuda användningen av timmer som källa för bioenergi. Detta röstades ner och det blir ingen reglering på EU-nivå.

– Det känns bra att beslutet innebär att de som ska fatta den typen av beslut är skogsägarna själva eller de som förädlar timret. En reglering skulle betyda en onödig byråkratisering av en redan fungerande marknad där skogsägare säljer högkvalitativt virke till husbyggen, möbler och liknande och det som är mindre fint till papper eller bioenergi, säger Palle Borgström.

Den andra punkten som är viktig för skogsägare var huruvida tallolja och massaved ska definieras som förnybara i avancerade biobränslen, till exempel som bränsle till bilar och flygplan. Miljöorganisationer ville att dessa skulle exkluderas i direktivet för förnybar energi. Detta skulle betyda hinder på vägen mot att ersätta miljöskadliga fossila bränslen med miljövänliga förnybara bränslen från skogsråvara.

– Nu fastställs att massaved och tallolja är förnybara. Det känns självklart när båda kommer från skogar som växer och återplanteras. Vi har dubbelt så mycket skog nu i Sverige som för hundra år sedan och detta har vi åstadkommit i skogsbruket, säger Palle Borgström.

Emma Berglund är generalsekreterare i den europeiska skogsägarkonfederationen, CEPF, och företräder 16 miljoner skogsägare.

– I de viktigaste punkterna gick det vår väg idag och vi är väldigt lättade. EU-parlamentet sade att lagstiftning från EU i de här frågorna ska baseras på den redan existerande och välfungerande nationella skogslagstiftningen. EU bör inte detaljreglera dessa frågor. Det skulle inte gynna de övergripande målen som handlar om att skapa ett hållbart samhälle och en bioekonomi som klarar sig alltmer utan olja och kol. Nu återstår att ytterligare förbättra lagförslaget i de fortsatta förhandlingarna mellan medlemsstater och EU-parlamentet, säger Emma Berglund.