LRF och skogsägarföreningarna har varit tydliga med vilka frågor som måste hanteras för att nyckelbiotopsinventeringen ska kunna fungera. I över ett års tid har representanter för skogsägarrörelsen aktivt och konstruktivt deltagit i Skogsstyrelsens process om hur inventeringen bör utformas, och outtröttligt fört fram skogsägarnas synpunkter. Skogsstyrelsen har konsekvent undvikit att ta upp skogsägarrörelsens huvudpunkter till diskussion.

Regeringen följer nu i samma spår. Man säger sig anse att just skogsägarnas acceptans och motivation är viktig, men ignorerar både skogsägarrörelsens synpunkter och konsekvenserna av sitt beslut. Konsekvenser som kommer att vara förödande för enskilda skogsägare, och förödande för skogsägarnas förtroende för regeringen. Regeringens tolkning av proportionalitet och rättssäkerhet, acceptans och motivation, står mycket långt från vår.

Regeringen meddelar att inventering i samband med avverkningsanmälningar ska prioriteras. Detta utan att samtidigt behandla frågan om hur rättssäkerheten ska säkerställas. Tydligare än så kan det inte bli – inventeringen ska fortsatt användas för att stoppa skogsägare att bruka sin mark.

Enligt vår mening har regeringen inte beaktat riksdagens tillkännagivande där regeringen uppmanas att säkerställa en inventering som är rättssäker och tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar.

Regeringen följer också efter sina myndigheter i den rättsstridiga idén om att många av Sveriges skogsägare i princip ska tvingas avstå minst fem procent av sin fastighet utan ersättning. Idag har Sveriges skogsägare tillsammans, frivilligt och utan ersättningsanspråk, undantagit 1,4 miljoner hektar skog i hundratusentals områden spridda över landet. Till det kommer att vid varje avverkning lämnar skogsägaren miljöhänsyn som kostar motsvarande allt från tiotusentals kronor till hundratusentals kronor. När tycker regeringen att det är nog?

Regeringen återkommer i sitt beslut till att det är viktigt att det finns en acceptans bland skogsägarna för inventeringen av nyckelbiotoper. Låt oss vara tydliga – det finns ingen acceptans hos Sveriges skogsägarrörelse för regeringens beslut. Nyckelbiotopsinventeringen i regeringens tappning måste stoppas.

För att skogsägarrörelsen ska acceptera en nationell nyckelbiotopsinventering krävs:

  • Att nyckelbiotopsbegreppet begränsas till mindre områden som tydligt avviker från den kringliggande skogen och har höga naturvärden.
  • Att sådana mindre områden endast ska kunna klassas som nyckelbiotop om staten är beredd att ersätta skogsägaren ekonomiskt.
  • Att när staten inte vill betala, är det skogsägarens eget val om området ska avsättas eller ej. Vill inte skogsägaren det, ska området inte heller klassas som nyckelbiotop.

Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna

Lena Ek, ordförande Södra

Karin Perers, ordförande Mellanskog

Gunnar Heibring, ordförande Norrskog

Torgny Hardselius, ordförande Norra skogsägarna