I samarbete med Skogsstyrelsen har Naturvårdsverket fått regeringens uppdrag att konkretisera riksdagens mål för älgförvaltningen. LRF har i flera år arbetat intensivt med att uppmärksamma myndigheterna på att utvecklingen i både skog och lantbruk inte längre är hållbar. Betestrycket ökar kraftigt och skadorna på skog och grödor blir alltmer omfattande.

Naturvårdsverket har nu fastslagit att avskjutningsmålen inte uppnåtts och att det finns behov av uppföljning, planering och styrning på alla nivåer inom älgförvaltningen.

För LRFs medlemmar är det positivt att konstatera att Naturvårdsverkets vilthandläggare konstaterar att ”det är viktigt att vi har en älgstam i balans med betesresurserna” och att ”antalet älgar ska vara anpassade till målsättningarna för skogens utveckling och den biologiska mångfalden”.

– Om våra medlemmar ska kunna fortsätta att bedriva lant- och skogsbruk är det oerhört viktigt att de svenska jägarna minskar vilttrycket. Det är den enda möjligheten om vi ska kunna fortsätta producera mat i de värst drabbade områdena men också om vi ska kunna använda skogen i klimatarbetet, säger Palle Borgström.

LRF hoppas att Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets analys även ska leda till en tydligare förvaltningsplan för att minska skadorna även från hjortdjur och vildsvin i framtiden.

– Frustrationen och oron över de allt mer omfattande skadorna på grödor är väldigt stor i stora delar av Sverige. Vi behöver myndigheternas hjälp omgående för att våra medlemmar ska känna hopp inför framtiden, säger Palle Borgström.

När det gäller skadorna från älg så kommer Naturvårdsverket att från och med 2019 följa upp och analysera resultaten på länsnivå. Något som LRF ser som ett steg i rätt riktning.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 08-787 57 77