Registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan är särskilt problematiskt för skogsägaren. Man har då planerat för avverkningen och den inkomst en avverkning skulle ge. Både skogsägarens planering och ekonomi riskerar att skadas påtagligt.

Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för att komma ifrån den rättsosäkerhet som enskilda utsatts för. Dock kvarstår ett antal frågor kring hanteringen av nyckelbiotoper att lösa, vilket också adresseras i den skogliga äganderättsutredningen som tillsattes i somras.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunnar Lindén, naturvårdsexpert LRF Skogsägarna, 010-184 42 81