LRF-koncernens verksamhet är diversifierad. Den innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet och egen finansförvaltning.  

Koncernens redovisar ett resultat före skatt på 195 Mkr (576 Mkr) för år 2018. Rörelseresultatet uppgick till 409 Mkr (69 Mkr) och finansnettot -215 (507) miljoner kronor.  

Affärsverksamheten redovisar ett starkt resultat och ger ett överskott på 70,3 Mkr (103,3 Mkr). En viktig orsak till det goda resultatet är att samtliga dotterbolag visar positivt resultat. Ytterligare bidragande orsak till det starka resultatet är att ägarmodellen i LRF Konsult förändrades, där Altor engagerats som ny huvudägare till bolaget. Detta har som en engångseffekt påverkat rörelseresultatet väsentligt.   

– Affärsverksamheten fortsätter att utvecklas. Nya ägarmodellen i LRF Konsult ger bolaget de rätta förutsättningarna att kunna växa och göra nödvändiga investeringar. Vi behåller ett stort innehav i LRF Konsult, som ingår i vår växande portfölj med intressebolag, säger Anders Källström, VD och koncernchef i LRF. 

Affärsverksamheten består även av LRF Försäkring vars resultat i huvudsak består av ett finansiellt resultat och upplösning av en försäkringsreserv (150 Mkr). Då den underliggande försäkringsverksamheten varit begränsad och uppvisat negativt resultat pågår avveckling av bolaget.  

Medlemsintäkterna ökade med 4 Mkr och uppgick till 215 Mkr (211 Mkr).  

– 2018, med extrem torka och skogsbränder, var ett väldigt tufft år för Sveriges lantbrukare. Då är det positivt att vi ser ett trendbrott i vår medlemsutveckling. Medlemsantalet ökade under 2018 för första gången på fem år och vi är särskilt nöjda med den stora ökningen av företagarmedlemmar. Det här innebär samtidigt att medlemsintäkterna ökar, vilket stärker LRFs möjligheter att driva böndernas frågor, säger Anders Källström.

  

Under 2018 har LRFs finansiella placeringar avkastat -2,4 (10,9) procent och 9,1 (7,9) procent per rullande 10 år. Dessa placeringar utgör en viktig grundplåt och del i LRFs finansiering som över tid är lika stor som medlemsavgifterna. Vikande aktiemarknader under årets sista månader påverkade årets finansiella resultat till en förlust vilket till största delen är orealiserad.  

För ytterligare kommentarer kontakta VD och koncernchef Anders Källström, 08-787 51 25, eller CFO Erik Pihlo, 08-787 51 96. Eller LRFs presstjänst, press@lrf.se, 08-787 57 77.