– Det här kommer slå mycket hårt mot hela norra Sverige. Ungefär var fjärde avverkning på en fjärdedel av Sveriges skogsareal riskerar att stoppas. Det rör sig om skogsmark till ett värde av uppskattningsvis 30 miljarder kronor. Det påverkar självklart skogsägarnas lönsamhet och investeringsförmåga väldigt negativt, säger Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

LRF varnar för att beslutet riskerar både arbetstillfällen och virkesförsörjning och även samhällets förmåga att bli fossilfritt när så mycket skog tas ur bruk.

Skogsstyrelsens nya metod bortser från grundproblemet med nyckelbiotopsinventeringen, nämligen bristen på rättssäkerhet. Därmed har man inte heller beaktat riksdagens tydliga uppmaning där man i tillkännagivanden till regeringen krävt att rättssäkerheten i inventeringen säkerställs.

– Skogsstyrelsens uppdrag var att ta fram ett arbetssätt som är rättssäkert och accepteras av skogsägare, och där högre krav på vad som ska utgöra nyckelbiotop ska gälla i nordvästra Sverige. Detta har Skogsstyrelsen helt misslyckats med. Från skogsägarrörelsen finns ingen acceptans för metoden, säger Sven Erik Hammar.

Frågan handlar inte om kunskap, utan om konsekvenserna för den enskilde. Enskilda skogsägare ska genom statens agerande inte försättas i en situation där de tvingas avstå från att avverka sin skog, utan att staten kompenserar ekonomiskt för detta.

Skogsägarrörelsen har under lång tid framfört hur nyckelbiotopshanteringen kan utformas för att vara acceptabel och rättssäker för den enskilde, nämligen att inordna nyckelbiotoperna i den etablerade svenska modellen för naturvård i skogen. För att registrering av en nyckelbiotop ska ske krävs antingen:

-          att området i förhållande till tillgängliga medel och i dialog med skogsägaren prioriteras för en formell avsättning eller,

-          att skogsägaren väljer att avsätta området som en frivillig avsättning.

I de fall området inte prioriteras som formell avsättning eller skogsägaren inte väljer att avsätta området frivilligt, ska området inte heller anses vara en nyckelbiotop.