Inom några dagar släpps FN:s klimatpanels, IPCC, uppföljande rapport om bland annat vatten och havsmiljö. Det är till stor del nedslående siffror. Det krävs ett bättre samarbete mellan länder och verksamheter för att vända den negativa utvecklingen.  

Samtidigt visar undersökningar från Östersjön att tillförseln av näringsämnena kväve och fosfor är nere på 1950-talets nivå och att tecken på återhämtning i havet finns. De resultaten har de svenska lantbrukarna medverkat till.  

Det är ett bevis på att hållbarhetsarbetet är prioriterat hos Sveriges bönder och att vi har jobbat med detta länge, säger Markus Hoffmann, vattenexpert på LRF.    

Det handlar om insatser som minskar fosforförluster och kväveutlakning från växtodling.   

 - Vi har ett positivt mörkertal när det kommer till Sveriges bönders miljöarbete och åtgärder som inte syns i statistiken. Sverige är exempelvis ledande med precisionsgödsling, alltså gödsla med N-sensor. Vi har också haft flera internationella delegationer som kommit hit för att lära om miljökonceptet Greppa Näringen, säger Markus Hoffman, vattenexpert.     

Exempel på svenska resultat gällande övergödningen.   

Lågt kväveöverskott i Sverige  

Nya siffror från EU:s miljöbyrå European Environment Agency (EEA) visar att Sverige minskat sitt kväveöverskott i den nationella växtnäringsbalansen betydligt och har nu ett lågt överskott. Av Östersjöländerna har bara Estland, Lettland och Litauen lägre trots att Sverige har högre produktion av livsmedel. Förutom de tre baltstaterna är det endast Rumänien och Bulgarien som har lägre kväveöverskott än Sverige per hektar åkermark i hela Europa.    

Lågt fosforöverskott i Sverige   

EU:s statistikbyrå Eurostat visar att det är endast Estland och Sverige av Östersjöländerna som har ett underskott av fosfor i sin åkermark. Det betyder att mindre fosfor tillförs åkermarken än vad som förs bort med skördar. Att inte ha ett överskott lägger grunden för lågt läckage. Nya siffror från SCB visar att tillförsel och bortförsel av fosfor till den svenska åkermarken är i balans för landet som helhet.    

Organisering av arbetet mot övergödning inom lantbruket   

I Sverige har lantbruket under snart 20 år arbetar med Greppa näringen som är rådgivning för lantbrukare med syfte att minska förlusterna av kväve och fosfor på gårdsnivå. Åtgärder som det finns rådgivning till är bland annat anläggning av våtmarker, effektivisera hanteringen av stallgödsel. På åkermark odlas fånggrödor och längs vattendrag anläggs skyddszoner som effektivt stoppar läckage av kväve och fosfor. Programmet blev under 2019 nominerat till Årets Östersjöpris.   

De cirka 2 miljonerna lantbrukare runt Östersjön har en särskild röst i miljöfrågor genom nätverket Baltic Farmers Forum on Environment (BFFE).  Under 2019 övertar LRF ordförandeskapet i BFFE från de finska bondeorganisationerna MTK och SLC.    

   

Kontakt:  

LRF:s vattenexpert, Markus Hoffmann, 070-527 54 44 markus.hoffman@lrf.se  

Har du generella frågor om hållbarhet och lantbruket, kontakta Jens Berggren, 0720848321, jens.berggren@lrf.se