Varje dag förstörs, bebyggs eller asfalteras stora ytor mark för matproduktion i världen. Sverige har cirka 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Men den svenska åkerarealen minskar varje år. Odlingsmark av sämre kvalitet blir ofta skog, medan viktig och bördig jordbruksmark försvinner helt när samhället bygger nya vägar, bostads- eller industriområden.

– Det alarmerande är att marken i de fallen aldrig mer kan återställas eller odlas, säger Markus Hoffman, vatten- och markexpert på LRF.

Varje svensk konsumerar i genomsnitt mat från 0,4 hektar åkermark per år. I Sverige odlas motsvarande 0,3 hektar per person, vilket innebär att vi saknar 0,1 hektar mark per person och år. Det tvingar oss till att importera livsmedel, ofta mindre hållbart producerad och med sämre förhållanden för djuren.

Förutom att växter som vi äter kommer från åkermarken, möjliggör marken kolinlagring, som minskar koldioxidutsläpp i luften. Aktivt jord- och skogsbruk är gynnsamt för klimat, biologisk mångfald och vattenflödesutjämning.

– Eftersom åkermarken ständigt minskar medan befolkningen istället ökar behöver all kvarvarande åkermark kunna producera totalt mera mat. Att vårda åkermark för livsmedelsproduktion är därför nödvändigt, säger Markus Hoffman.

Med ”SM i nedbrytning” gör Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och SLU RådNu (kompetenscentret för rådgivning vid Sveriges lantbruksuniversitet) ett gemensamt upprop för betydelsen av friska odlingsjordar. Tävlingen pågår från juni till augusti 2020 och riktar sig till lantbrukare, trädgårdsodlare, elever och andra privatpersoner som vill göra ett test av mikrolivet i sin odlingsmark.

Ett enkelt sätt att undersöka hur jordkvaliteten är att kontrollera hur snabbt biologiska material bryts ned. SM i nedbrytning, där deltagarna uppmanas gräva ned tvättlappar på två olika platser på sin åkermark eller trädgård, ska undersöka hur svensk odlingsjord mår. Nedgrävningen genomförs under första veckan i juni och uppgrävning senast sista veckan i augusti.

– Resultatet är inte det viktiga, utan det här handlar framför allt om att lära sig om sin jord, att gräva i marken och börja prata om jordhälsa, säger Christina Lundström vid SLU RådNu, en av initiativtagarna till en rikstäckande jordhälsokonferens i januari.

Vill du delta i SM i nedbrytning. Läs mera på bifogad bilaga.

För mera information: Kontakta LRF:s Markus Hoffmann, markus.hoffman@lrf.se, 070-527 54 44 eller SLU RådNu:s Christina Lundström, christina.lundstrom@slu.se, 070-774 30 88