Det svenska jord- och skogsbruket tillför Sverige stora värden i form av mat, energi, arbetstillfällen, miljönytta och jobb och tillväxt i hela landet. För att nå de politiska målen om en ökad livsmedelsproduktion och en växande bioekonomi i Sverige, behövs en stabil, säker och snabb uppkoppling i landsbygdsmiljö.

– Det handlar om att säkra att företagare i de gröna näringarna ska kunna sköta sitt företag från gården, traktorn eller skogsmaskinen. För att möjligheterna ska realiseras, behöver fiberutbyggnaden på landsbygden fortsätta samtidigt som framtida tillgänglighet till 5G måste säkerställas. Idag har endast 53 procent av lantbruksföretagen tillgång till en snabb uppkoppling, säger Anna Karin Hatt.

Dagens och framtidens jord- och skogsbruk blir allt mer beroende av modern teknik. Det förutsätter säker och stabil tillgång till fast och mobilt bredband. Det gäller i stallet på mjölkgården, på åkern för att kunna precisionsodla och i det skogsområde som ska röjas, huggas eller markberedas.

– Möjligheten att använda sig av framtidens 5G-nät är inte bara en viktig del i att stärka det svenska lantbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. Det är viktigt för hela Sveriges försörjningstrygghet, där lantbruket av regeringen klassats som en samhällsviktig funktion, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Digitaliseringen kan delvis kompensera för långa avstånd och avlägsna marknader, men framförallt skapas möjligheter till nya affärsmodeller och effektivare och mer precis produktion, vilket minskar resursanvändningen. En viktig del i framtidens digitalisering är ett mobilt bredband på landsbygden som svarar upp mot de krav som ställs inom bland annat utvecklingen av ”sakernas Internet”, Internet of Things.

LRF vill att Anders Ygeman och regeringen ger Teracom i uppdrag att undersöka möjligheterna att möta lantbrukets behov genom att kombinera 5G med höghöjdsmaster, och att Post- och telestyrelsens får i uppdrag att undersöka vilket krav som kan ställas på kommersiella operatörer att tillhandahålla 5G-uppkoppling i de områden där det finns en kommersiellt intresse, som i de områdena också täcker lantbrukets och andra samhällskritiska funktioners behov.