Därmed väljer LRF avsluta arbetet med att försöka skapa en gemensamt handlingsplan för att minska viltskador, där vildsvinsfrågan är mest akut. LRF samarbetar redan med jägarorganisationerna i flera frågor och det finns en avsiktsförklaring om arbetet i älgförvaltningen med Svenska Jägareförbundet. 

– Vi har en överenskommelse med Jägarnas Riksförbund om älgförvaltningen, som även innehåller gemensamma mål om skador. Vi har även samsyn kring förenklad försäljning av vildsvinskött från jägare till konsument. LRF samarbetar gärna med jägarorganisationerna framöver både på nationell och regional nivå, men just denna handlingsplan är inte möjlig att nå samsyn inom, säger Palle Borgström.  

 LRF är nöjt med att Naturvårdsverkets förvaltningsplan för vildsvin har tydligt uppsatta mål för att skadorna ska halveras till 2025. Även förslaget från Livsmedelsverket om förenklad försäljning av vildsvinskött är bra, men ännu har drabbade lantbrukare sett effekterna, då detta troligen inte kan träda i kraft förrän 2021. 

Just nu ligger ett förslag från LRF gällande reglerad utfodring av vilt för beredning hos regeringen. I beredningen och framtida beslutsförfarande i riksdagen är det av yttersta vikt att politikerna beaktar både jägarnas och lantbrukets olika intressen och värdena av respektive verksamhet. Jaktens värde (köttvärde respektive rekreation) beräknas till 4,5 miljarder per år (av SLU), och detta måste sättas i relation till jordbrukets produktionsvärde på 57 miljarder per år (Jordbruksverket) och exportvärdet från skogen på 149,6 miljarder per år (Skogsindustrierna, 2019). 

För LRFs medlemmar är det avgörande att kunna bedriva jord- och skogsbruk och att vi får använda vår expertis för att besluta om vilka grödor som ska odlas var. Det är inte acceptabelt att det i vissa områden är viltet som sätter förutsättningarna för odling och skogsbruk, säger Palle Borgström

Frågan är större än vildsvin och därför kommer LRF att utvidga arbetet med en handlingsplan för att minska vildsvinsskador till att inkludera allt vilt som i dagsläget är ett hot mot svensk livsmedelsproduktion.