Vildsvinsskadorna i jordbruket motverkar en bibehållen eller ökad livsmedelsproduktion. Den explosionartade ökningen av vildsvin är ett hinder för att förverkliga målen i livsmedelsstrategin.

Naturvårdsverket ställer i och med målen på halvering av skadorna inom fem år krav på alla berörda parter att agera. Det gäller markägare, jägare, berörda myndigheter, riksdag och regering. Arbetet måste ske på alla nivåer och i samarbete, säger Palle Borgström.

På kort sikt måste antalet fällda vildsvin öka. Efter den milda vintern i Götaland står vi inför en situation med stor och ökande vildsvinsstam och vi kan förvänta oss ännu värre skador i jordbruket än tidigare. Naturvårdsverkets plan är inte tvingande. Men den måste ses som ett starkt hjälpmedel för förvaltningen och tydlig anvisning om allvaret i frågan.

Vi förväntar oss nu att regeringen snabbt kommer med förslag om reglering av utfodring av klövvilt och att länsstyrelserna får tydligt uppdrag att samla berörda parter i länen och ta fram åtgärdsplaner som passar i respektive län.

Bilden: Vildsvinsskador efter djurens bökande under en natt. Foto: LRF