Jordbruksbudgeten minskar med 10 procent jämfört med dagens budget. Palle Borgström är besviken över detta och över att Sverige inte lyckats argumentera bättre för ökade medel till landsbygdsprogrammet, något som många andra medlemsstater gjort.

– Politiker förväntar sig att jordbruket ska göra mer. Ersättningarna inom jordbrukspolitiken är en förutsättning för bra och lokalproducerad mat. Det blir omöjligt att nå målen om tillväxt när minskningen är så pass stor, säger LRFs ordförande Palle Borgström.

Både Sverige och EU har ambitiösa mål för livsmedelsproduktionen. I Sverige finns Iivsmedelsstrategin som beslutades av riksdagen 2017 med mål att öka produktionen. Samtidigt ska jordbruket vara en huvudaktör i klimatomställningen. Inom EU finns hållbarhetsstrategin Grean Deal och Farm to Fork där politiker kräver att jordbruket ska ställa om till en mer hållbar produktion. Med minskad finansiering tappar både svenskt och europeisk jordbruk sin konkurrenskraft.

Till skillnad från de flesta av Sveriges grannländer, liksom många andra EU-länder, lyckades inte Sveriges regering förhandla sig till extra finansiering till pelare två. LRF utgår från att regeringen ändå skjuter till nationella medel.

– De här pengarna är centrala för att vi ska kunna genomföra kraftfulla åtgärder för miljö och klimat. Jag utgår ifrån att en del av den rabatt som Sverige förhandlat sig till på EU-avgiften istället läggs på nationell medfinansiering till svensk landsbygd.

En positiv detalj i budgeten är att förslaget om takbeloppet på 100 000 euro för stöd till enskilda gårdar blir frivilligt.

– Jag förutsätter att Sverige inte kommer använda åtgärden. De är viktigt att lantbrukare som förbättrat sin konkurrenskraft genom effektiviseringar inte straffas genom ett takbelopp, säger Palle Borgström.

Fakta

Natten till tisdag kom EU:s stats- och regeringschefer överens om EU:s långtidsbudget samt ett återhämtningspaketet för Europa efter covid 19-pandemin. I överenskommelsen framgår det att jordbruksbudgeten reduceras med 10 procent jämfört med nuvarande budget.

Långtidsbudgeten omfattar totalt 1 074 miljarder euro för perioden 2021-2027. Jordbrukspolitiken uppgår till 336,4 miljarder euro. Därtill kommer återhämtningspaketet för covid-19 som omfattar 750 miljarder euro för perioden 2021 – 2024 där 312,5 miljarder euro är i bidrag och 360 miljarder euro är i lån. 7,5 miljarder euro i återhämtningspaketet går till jordbrukspolitikens andra pelare, landsbygdsutveckling.